Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Eladta volt élettársának mozgást segítő mopedjét - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki a vád sze­rint koráb­bi élet­tár­sá­nak rábí­zott gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zét nem adta vissza, hanem azt eladta.

A vád sze­rint a vád­lott és a sér­tett élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek Püs­pök­la­dány­ban, a sér­tett férfi 2021 már­ci­u­sá­ban igé­nyelt egy elekt­ro­mos moped típu­sú gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­közt, amit néha a vád­lott is használt.

Élet­tár­si kap­cso­la­tuk meg­sza­kadt és a férfi 2021 szep­tem­be­ré­ben elköl­tö­zött a nőtől, de a vád­lott­ra bízta a moped­jét azzal, hogy azt néhány hétig hasz­nál­hat­ja, később pedig adja vissza.

A férfi 2021 novem­be­ré­ben több­ször is fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy adja át az elekt­ro­mos mope­det, de ez nem tör­tént meg, ugyan­is a nő 2021. novem­ber végén 125.000 forin­tért elad­ta egy isme­ret­len személynek.

A Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a sér­tett­nek 345.000 forint kára kelet­ke­zett, ami nem térült meg, így a nyo­mo­zás során kérte kárá­nak megtérítését.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa pró­bá­ra és köte­lez­ze a sér­tett­nek oko­zott kár megtérítésére.