Főoldal » Hírek » Elaludt a lopott autóban - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek kísér­le­te, magán­lak­sér­tés és ron­gá­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy beke­rí­tett csa­lá­di ház udva­rá­ból itta­san úgy akar­ta elvin­ni az indí­tó­kulccsal együtt ott par­ko­ló autót, hogy köz­ben kidön­töt­te a lám­pa­osz­lo­pot és min­dent meg­ron­gált, közel 900 ezer forint kárt okozva.

A vád sze­rint a kis­kun­maj­sai férfi idén május 10-én, éjsza­ka, a kerí­té­sen átmász­va beju­tott egy hely­be­li csa­lá­di ház udva­rá­ba, és a benne hagyott indí­tó­kulccsal ott par­ko­ló sze­mély­au­tót bein­dí­tot­ta azért, hogy azzal elhajt­son. Miköz­ben az udvar­ból pró­bált kiáll­ni, az ott lévő lám­pa­osz­lo­pot kitör­te, majd a sér­tett virág­kas­pó­i­nak, ágap­rí­tó gépé­nek és hul­la­dék­tá­ro­ló edé­nyé­nek neki­hajt­va a jár­mű­vet is meg­ron­gál­ta, közel 900 ezer forint kárt okoz­va a tulaj­do­nos­nak. A férfi végül nem tudott távoz­ni az udvar­ból, mivel a jár­mű­vel fenn­akadt a kuká­ban, majd pedig ittas­sá­ga miatt az utas­tér­ben elaludt.

A vád­lott­nak ami­att is felel­nie kell, mert néhány hét­tel koráb­ban fivé­ré­vel együtt egy kör­nyék­be­li tanyá­ról fém­hul­la­dé­kot akar­tak ellop­ni. Ter­vük azon­ban meg­hi­ú­sult, mert bár már min­dent össze­ké­szí­tet­tek, a gazda idő­köz­ben haza­ér­ke­zett, így sem­mit nem tud­tak elvinni.

Szin­tén a két test­vér szám­lá­já­ra írha­tó a helyi sütö­de udva­rá­ról két rozs­da­men­tes acél­ból készült sütő­ko­csi ello­pá­sa. A hely­szín­re érke­ző kis­kun­ha­la­si rend­őrök gyors intéz­ke­dé­sé­nek köszön­he­tő­en azon­ban a sér­tett a sütő­ko­csi­kat visszakapta.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fivé­re­ket üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, a fia­ta­labb fér­fit emel­lett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek kísér­le­té­vel, magán­lak­sér­tés, továb­bá ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem szabadulhat.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.