Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Elaludt a volánnál a mikrobusz vezetője-vádemelés fotóval- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki mik­ro­buszt vezet­ve elaludt az autópályán.

A vád­irat sze­rint a szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi 2018. augusz­tus 1-én 6 óra 25 perc­kor, az M1 autó­pá­lyán Győr irá­nyá­ból Buda­pest felé, a külső for­gal­mi sáv­ban veze­tett egy mik­ro­buszt, amellyel nyolc utast szál­lí­tott. A férfi veze­tés köz­ben elaludt, emi­att nem ész­lel­te az előt­te hala­dó járműszerelvényt.

A mik­ro­busz a jár­mű­sze­rel­vény hátul­já­nak ütkö­zött, erre a sofőr fel­éb­redt, a jár­mű­sze­rel­vényt  kike­rül­te, a belső for­gal­mi sávba irá­nyí­tot­ta, ám a jármű felett az ural­mát elvesz­tet­te, és a sza­lag­kor­lát­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a mik­ro­busz négy uta­sá­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se, míg egy utas­nak soro­zat bor­da­tö­ré­se, tüdő­zú­zó­dá­sa, és lép­re­pe­dé­se kelet­ke­zett, emi­att élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, sür­gős műtét­tel a lépét eltávolították.

Az ügyész­ség a Komá­ro­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re, és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélje.