Főoldal » Archív » Elcsalták, hogy haragosa megverhesse

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves és egy 23 éves férfi ellen tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

2017. júli­us hónap végén a vád­lot­tak fia­tal­ko­rú társa és még egy kis­ko­rú sze­mély a vád­lot­tak meg­bí­zá­sá­ból közös­sé­gi olda­lon kül­dött üze­net útján kihív­ták a tisza­lú­ci laká­sá­ból a kis­ko­rú sér­tet­tet azzal, hogy az egyik vád­lott koráb­bi vitá­juk után most ki akar békül­ni vele. A sér­tet­tet elve­zet­ték a vád­lott lakó­he­lyé­hez úgy, hogy fia­tal­ko­rú kísé­rő­je a sér­tett til­ta­ko­zá­sa elle­né­re köz­ben fogta a kar­ját, és csak a ház kapu­já­ban enged­te el, mire a sér­tett mene­kül­ni akart és futni kez­dett, de a ház­ból kijött az ott lakó vád­lott, utána sza­ladt, meg­fog­ta, majd bevit­te a lakás­ba. A vád­lott több órán keresz­tül nem enged­te ki a ház­ból a sér­tet­tet, tár­sa­i­val együtt több­ször bán­tal­maz­ták, a két fel­nőtt­ko­rú vád­lott közül egyi­kük ököl­lel fejen, míg a másik több­ször arcon ütöt­te, gyo­mor­szá­jon vágta, ruhá­já­nál fogva emel­get­te és a föld­höz verte. A ház­ban lakó vád­lott a bán­tal­ma­zás befe­jez­té­vel kien­ged­te a sér­tet­tet, aki haza­ment és csa­lád­ja érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bán­tal­ma­zást kez­de­mé­nye­ző vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, míg a másik vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott.

A vád­irat­tal nem érin­tett fia­tal­ko­rú tár­suk vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rást 1 évi idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­se mel­lett.