Főoldal » Archív » Elegáns öltözékben járt lopni – VIDEÓVAL

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek ele­gáns öltö­zé­ke altat­ta el a sér­tet­tek éber­sé­gét, és ezt kihasz­nál­va köve­tett el lopá­so­kat Kaposváron.

A vád­lott 2017 decem­be­ré­ben ellá­to­ga­tott egy sakk­mér­kő­zés­re, ahol a hazai és a ven­dég csa­pat játé­ko­sai egy­aránt a másik csa­pat­hoz tar­to­zó­nak hit­ték őt, ezál­tal ész­re­vé­te­lül el tudta lopni az egyik hazai játé­kos 105.000,-Ft érté­kű mobiltelefonját. 

A vád­lott 2018 janu­ár­já­ban egy cég iro­dá­já­ba is bement, ahol kivár­ta, hogy az ügy­fél­tér­ben egye­dül hagy­ják, és ekkor az egyik alkal­ma­zott tás­ká­já­ból 102.000,-Ft kész­pénzt zsák­má­nyolt. Nem vette azon­ban észre a helyi­ség­ben fel­sze­relt biz­ton­sá­gi kame­rát, amely a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tel­jes egé­szé­ben rögzítette.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – aki már koráb­ban is állt bíró­ság előtt – fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett a sér­tet­tek­nek oko­zott kár megtérítésére. 

 


 
A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.