Főoldal » Hírek » Elektromos árammal elkábították, majd „összegereblyézték” a halakat – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik a Duná­ba ereszt­ve az elekt­ro­mos halász­gép veze­té­két, áram­mal elká­bí­tot­ták, majd un. gereb­lyé­ző mód­szer­rel össze­gyűj­töt­ték a halakat.

A vád sze­rint a sükös­di férfi orv­ha­lá­szat miatt koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt állt. 2022. augusz­tus 2-án, haj­nal­ban a társa motor­csó­nak­ján meg­je­len­tek a Dunán azért, hogy jogo­su­lat­la­nul halat fog­ja­nak. A fér­fi­ak elekt­ro­mos halász­gép­pel, til­tott módon, a gép veze­té­ke­it a vízbe eresz­tet­ték, ami­nek követ­kez­té­ben az áram bevon­zot­ta és elká­bí­tot­ta az állatokat.

Ezután a vád­lot­tak un. gereb­lyé­ző mód­szer­rel össze­gyűj­töt­ték, és a csó­nak­ba emel­ték a hala­kat. Az orv­ha­lá­szat befe­jez­té­vel a fér­fi­ak a Duna bal part­ján elrej­tet­ték az esz­kö­ze­i­ket, a motor­csó­na­kot pedig egy úszó­mű­höz rög­zí­tet­ték, majd autó­ba ültek és távoz­tak. A szek­szár­di rend­őrök a Tolna Vár­me­gyei Hor­gász­egye­sü­le­tek Szö­vet­sé­gé­nek mun­ka­tár­sa­i­val közö­sen tar­tott ellen­őr­zé­sük során a két rab­si­cot iga­zol­tat­ták, az elrej­tett ille­gá­lis hor­gász­esz­kö­zö­ket meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

A vád­lot­tak til­tott módon olyan esz­közt hasz­nál­tak hal­fo­gás­ra, amely az elekt­ro­mos áram halak­ra kifej­tett élet­ta­ni hatá­sá­nak kihasz­ná­lá­sán ala­pul, az elká­bí­tott hala­kat pedig úgy ejtet­ték zsák­má­nyul, hogy nem a száj­nyí­lá­suk­ba, hanem más test­ré­szük­be akasz­tot­tak horgot.

Az ügyész­ség a két fér­fit orv­ha­lá­szat bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi bün­te­té­sét is utó­lag végre kell haj­ta­ni. Emel­lett az elkö­ve­tés­hez hasz­nált esz­kö­zök elkob­zá­sát is indít­vá­nyoz­za az ügyész­ség. Ügyük­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a vád­lot­tak által hasz­nált és utóbb elrej­tett elekt­ro­mos halász­gép és veze­té­kei, vala­mint szá­kok láthatók.