Főoldal » Hírek » Életfogytig tartó fegyházra ítélték a soroksári futónőt megölő férfit – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a sorok­sá­ri futó­nő meg­tá­ma­dá­sa miatt. A bíró­ság élet­fogy­tig tartó fegy­ház­ra ítél­te a vád­lot­tat azzal, hogy leg­ha­ma­rabb 35 év után bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be súlyo­sí­tá­sért, hogy a vád­lott ennél is hosszabb idő után kerül­hes­sen csak fel­té­te­les szabadságra.

A tény­ál­lás lénye­ge sze­rint egy jelen­leg 43 éves férfi 2013. szep­tem­ber 25-én, az esti órák­ban, nap­nyug­ta után a XXIII. kerü­let, Szi­get­dű­lő közép­ső útján, a kerék­pár­úton rátá­madt az arra futó sér­tett­re. A férfi a sér­tet­tet a kerék­pár­úton és egy köze­li bok­ros terü­le­ten – sze­xu­á­li­san is – bán­tal­maz­ta, majd meg­öl­te. A ter­helt, miu­tán a sér­tett éle­tét kiol­tot­ta, elvet­te a mobil­te­le­fon­ját és távozott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség aljas cél­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy leg­ha­ma­rabb 35 év után bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, vala­mint 10 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész azért fel­leb­be­zett, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek meg­nyí­lá­sát 35 évnél hosszabb idő­tar­tam­ban álla­pít­sa meg. A vád­lott és a védő rész­ben fel­men­té­sért, rész­ben eny­hí­té­sért fellebbezett.

A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra fenn­tar­tot­ta a vád­lott letartóztatását.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó és köz­le­mény itt tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-soroksari-futono-serelmere-elkovetett-emberoles