Főoldal » Hírek » Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kéri az ügyészség a várandós feleségét halálra szurkáló szegedi férfival szemben - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, akit a bíró­ság ember­ölés bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék íté­le­té­nek tény­ál­lá­sa sze­rint a sze­ge­di fér­fi­nál olyan tév­kép­zet ala­kult ki, hogy meg­fi­gye­lik, a tele­fon­ját lehall­gat­ják és e mögött a házas­tár­sát sej­tet­te. A férfi 2020. novem­ber 6-án, a sze­ge­di lakó­há­zá­ban, tudat­za­vart álla­pot­ban, a fel­éb­re­dé­sét köve­tő­en magá­hoz vett egy kony­ha­kést, és azzal,  majd azt köve­tő­en egy másik kés­sel rátá­madt az alvó váran­dós fele­sé­gé­re és őt test szer­te mint­egy har­minc alka­lom­mal nagy erő­vel meg­szúr­ta. Az idő­köz­ben fel­éb­redt és véde­kez­ni pró­bá­ló sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meg­halt és a 28-32 hetes mag­za­tá­nak az éle­tét sem lehe­tett már megmenteni.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, egy­út­tal kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság kedvezményéből.

Az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mivel elle­ne az ügyész­ség továb­bi bűn­cse­lek­mény, a mag­zat­el­haj­tás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért, a férfi és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, és az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a férfi cse­lek­mé­nyé­nek továb­bi mag­zat­el­haj­tás bűn­tet­te­kén­ti minő­sí­té­sét, vala­mint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re tör­té­nő súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a férfi nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügye a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lán folytatódik.