Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kezdeményezi az ügyészség a nevelt lányát évekig szexuálisan bántalmazó nevelőapával szemben – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a nevelt lányát éve­ken keresz­tül sze­xu­á­li­san abu­zál­ta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 őszén emelt vádat egy koráb­ban Magyar­or­szá­gon és az Egye­sült Király­ság­ban is erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, jelen­leg 47 éves férfi ellen, sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az elkö­ve­tőt, mint több­szö­rös vissza­esőt bűnös­nek mond­ta ki 2 rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak elkö­ve­té­sé­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 8 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te, egy­ben kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ból.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi a fele­sé­ge koráb­bi házas­sá­gá­ból szár­ma­zó, és velük egy ház­tar­tás­ban élő, a ter­helt neve­lé­se és fel­ügye­le­te alatt álló lány gyer­me­ket, annak 10 és 15 éves kora közöt­ti időszakban, 2009-2014. között vissza­té­rő­en sze­xu­á­li­san abu­zál­ta, annak eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te.

Az íté­let ellen az ügyész az elkö­ve­tő ter­hé­re, maga­sabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és mel­lék­bün­te­tés, vala­mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A ter­helt az íté­let vala­mennyi ren­del­ke­zé­se miatt élt fel­leb­be­zé­si jogá­val, míg védő­je fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fel­leb­be­zett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val az elkö­ve­tő erő­szakos több­szö­rös vissza­esői minő­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát és a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se foly­tán vele szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, továb­bá vég­le­ges hatá­lyú fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás bün­te­tés és fel­emelt idő­tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát kez­de­mé­nyez­te.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li ügyész indít­vá­nyá­ra az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, így fog­va­tar­tás­ban várja a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sét.