Főoldal » Archív » Életfogytig tartó szabadságvesztésre tett indítványt a fellebbviteli főügyészség Balla Irma megölésének ügyében

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben a Balla Irma sérel­mé­re, 2007 hús­vét­ján elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban.

A vád­lot­tat az első fokon eljá­ró Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­te miatt 15 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te és 10 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

A másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a 2019. decem­ber 2-án tar­tott tár­gya­lá­son az igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tő­ket hall­gat­ta meg. A bizo­nyí­tá­si eljá­rás befe­je­zé­se után a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kép­vi­se­lő­je per­be­szé­dé­ben a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy lehe­tő­sé­get látott a fel­té­te­les sza­bad­ság ked­vez­mé­nyé­nek biz­to­sí­tá­sá­ra.

Az eljá­rás 2020. feb­ru­ár 3. nap­ján a védő per­be­szé­dé­vel foly­ta­tó­dik.