Főoldal » Hírek » Élettársa torkához kést szegezve akarta lelövetni magát a rendőrökkel - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa szük­sé­ges azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kést hasz­nál­va akar­ta a rend­őri fegy­ver­hasz­ná­la­tot kikény­sze­rí­te­ni. 

A 30 éves, bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2020. augusz­tu­sá­ban nagyobb mennyi­sé­gű nyug­ta­tót vett be, amely­től bódult álla­pot­ba került, majd közöl­te az élet­tár­sá­val, hogy nyom­ban öngyil­kos lesz. Szán­dé­ká­nak komoly­sá­gát bizo­nyít­va egy kés­sel bal csuk­ló­ját és alkar­ját egy­aránt meg­sér­tet­te. Mivel a fia­tal­asszony hasz­ta­lan kísé­rel­te meg lebe­szél­ni, a 112-es hívó­szá­mon kért segít­sé­get. A férfi ekkor elha­tá­roz­ta, hogy – val­lá­si okok miatt – nem önke­zé­vel vet véget éle­té­nek, hanem a rend­őrök­kel lelö­ve­ti magát. Ezt úgy akar­ta elér­ni, hogy az élet­tár­sa nya­ká­hoz kést tart, így kész­tet­ve a rend­őrö­ket lőfegy­ve­rük hasz­ná­la­tá­ra.

Ami­kor a rend­őrök kiér­kez­tek, a férfi meg­ra­gad­ta élet­tár­sa haját, az úttest köze­pé­re rán­gat­ta és térd­re kény­sze­rí­tet­te. Egy nagy pen­gé­jű kony­ha­kést az asszony tor­ká­nak sze­ge­zett, miköz­ben kia­bál­va, több­ször is fel­szó­lí­tot­ta a rend­őrö­ket: -„Lője­tek le, külön­ben meg­ölöm!” A férfi ismé­telt fel­szó­lí­tás­ra sem hagyott fel az erő­szak­kal, az egyik rend­őr a háta mögé került, és vál­lon rúgta. Az elkö­ve­tő a föld­re zuhant, mire élet­tár­sa a szo­rí­tá­sá­ból kisza­ba­dul­va elsza­ladt. A rend­őrök a tovább­ra is ellen­ál­ló fér­fit meg­bi­lin­csel­ték.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék álla­mi szerv kény­sze­rí­té­se cél­já­ból sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény meg­va­ló­sí­tá­sá­val elkö­ve­tett ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te miatt a vád­lot­tat 5 év fegy­ház­ra és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A megyei főügyész­ség a bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott védő­jé­vel együtt első­sor­ban tel­jes körű fel­men­tés, téves tény­meg­ál­la­pí­tás és téves minő­sí­tés miatt, másod­sor­ban a bün­te­tés eny­hí­té­se miatt jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a Bün­te­tő Tör­vény­könyv alap­ján mini­mum 10 évi fegy­ház­bün­te­tés­sel, de akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jé­nek bün­te­té­se rend­kí­vül enyhe. A vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­te, az elkö­ve­tett cse­lek­mény jel­le­ge és módja miatt tett­ará­nyos, súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­nak van helye.

Az ügyész­sé­gi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­roz.