Főoldal » Hírek » Élettársaikat használták csaliként a vádlottak - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­ak­kal szem­ben, akik a sér­tett „tisz­te­let­len” visel­ke­dé­sé­re hivat­koz­va akar­tak pénzt sze­rez­ni Bala­ton­föld­vá­ron, majd a fér­fit meg is ver­ték, mert a tel­jes össze­get nem tudta átadni.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a 39 és a 34 éves fér­fi­ak élet­tár­sa­ik­kal érkez­tek a tavaly nyári ide­gen­for­gal­mi sze­zon­ban a Bala­ton­hoz. A vád­lot­tak a sér­tet­tel Zamár­di­ban ismer­ked­tek meg az esti órák­ban egy szó­ra­ko­zó­he­lyen. A ter­hel­tek a fér­fi­val beszél­get­ni kezd­tek, amely­ből azt a követ­kez­te­tést von­ták le, hogy a sér­tett­nél nagyobb össze­gű kész­pénz van, illet­ve meg­tud­ták azt is, hogy a férfi bará­ta­i­val egy bala­ton­föld­vá­ri egy­ség­be megy tovább szórakozni.

A vád­lot­tak később a sér­tett után men­tek Bala­ton­föld­vár­ra, ahol együtt ita­loz­tak, vala­mint a sér­tett a vád­lot­tak bele­egye­zé­sé­vel a ter­hel­tek tár­sa­sá­gá­ban lévő nők­kel is tán­colt. A fér­fi­ak ezt kihasz­nál­va valót­la­nul azzal áll­tak elő, hogy a sér­tett nem meg­fe­le­lő­en visel­ke­dett élet­tár­sa­ik­kal, ezért az ekkor már eső­sen ittas sér­tet­től 100.000 forin­tot követeltek.

Mivel a sér­tett­nél nem volt annyi kész­pénz, az agresszív ter­hel­tek a meg­fé­lem­lí­tett fér­fit egy bank­au­to­ma­tá­hoz is elkí­sér­ték, és hogy fel­lé­pé­sük­nek még nagyobb nyo­ma­té­kot adja­nak, út köz­ben az idő­sebb vád­lott több­ször ököl­lel arcon ütötte.

A sér­tett végül nem tudott pénzt leven­ni, hanem a nála lévő 10.000 forin­tot adta át, ennek elle­né­re a vád­lot­tak addig ütle­gel­ték, amíg elvesz­tet­te esz­mé­le­tét, vala­mint a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lést is szenvedett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg más ügyek­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töltő vád­lot­tak közül a vissza­eső­nek minő­sü­lő I. rendű vád­lot­tal szem­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén 8 év bör­tön­bün­te­tést, több­szö­rös vissza­eső tár­sá­val szem­ben 12 év fegy­ház­bün­te­tést indítványozott.

A kép a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készült.