Főoldal » Hírek » Élettársát akarta megölni – rendőrségi videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki miu­tán hosszú ideig zak­lat­ta volt élet­tár­sát, egy nap betört az ingat­lan­já­ba és meg akar­ta ölni. 

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő éve­kig élet­tá­ri kap­cso­lat­ban élt, két gyer­me­kük szü­le­tett. Már a kap­cso­la­tuk alatt is elő­for­dult, hogy a férfi több­ször bán­tal­maz­ta a pár­ját, illet­ve vitá­ik során össze­ve­re­ked­tek. A fér­fi­nak meg­győ­ző­dé­sé­vé vált, hogy a nő meg­csal­ja, ezért több­ször elhagy­ta a sér­tet­tet, de később mégis vissza­köl­tö­zött. 2022 feb­ru­ár­já­ban azután - ismé­telt atro­ci­tá­sok miatt - a sér­tett kéré­sé­re az elkö­ve­tő Buda­pest­re köl­tö­zött, de zak­la­tó jel­le­gű maga­tar­tá­sa­i­val nem hagyott fel. A fenye­ge­té­sei hatá­sá­ra a nő még egy riasz­tó­pisz­tolyt is beszer­zett önvé­de­lem céljából.

2022 máju­sa és augusz­tu­sa között a férfi több­ször meg­fe­nye­get­te a nőt azzal, hogy meg­szúr­ja, illet­ve rágyújt­ja a házát. Egy ízben az utcán kés­sel fenye­ge­tő­zött vele szem­ben, de volt, hogy bemász­va a vecsé­si ingat­lan kerí­té­sén a zárt bejá­ra­ti ajtón döröm­böl­ve köve­tel­te a sér­tet­től, hogy enged­je be. 2022 novem­be­ré­ben és decem­be­ré­ben már konk­ré­tan több­ször azzal fenye­get­te meg a nőt, hogy agyon­ve­ri. illet­ve fel­vág­ja egy késsel.

A vád­lott 2023. janu­ár 24-én,  reg­gel, átmá­szott a vecsé­si ingat­lan kerí­té­sén, majd berúg­ta a terasz­aj­tót és bement a házba. A nap­pa­li­ban a meg­ré­mült és sikí­to­zó sér­tet­tet meg­ra­gad­ta, majd a kana­pé­ra rán­tot­ta. Ezután ráfe­küdt a hason fekvő sér­tett­re úgy, hogy köz­ben nya­kát nem enged­te el, eköz­ben elő­vet­te 7,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bics­ká­ját. A nő ellen­állt és sike­rül kisza­ba­dí­ta­nia magát, de mene­kü­lés köz­ben elesett, így a férfi ismét elkap­ta és ráfe­küdt. Dula­ko­dás ered­mé­nye­ként a sér­tett ismét kisza­ba­dult és az önvé­del­mi cél­ból már koráb­ban elér­he­tő helyen tar­tott gáz­fegy­ve­rét sike­rült meg­sze­rez­nie. Az elkö­ve­tő­nek azon­ban sike­rült a sér­tet­tet a táma­dás során egy ízben, nagy erő­vel, mell­ka­sá­nak bal olda­lán, a hón­alj­vo­nal­ban meg­szúr­nia. A nő a fegy­ver­rel egy­szer a vád­lott arcá­ba lőtt, majd kihasz­nál­va a lövés hatá­sát elme­ne­kült az ingat­lan­ból, és az utcán járó­ke­lők­től kért segítséget.

A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, halá­lá­nak elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a kellő idő­ben kapott orvo­si ellá­tás­nak köszönhető.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és foly­ta­tó­la­go­san, volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­val kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi hír­adás és videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-menekulhetett-4#7