Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérülést okozó ütés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 30 éves férfi egy mun­ka­he­lyi ren­dez­vény­re ment az erő­sen ittas, öntu­dat­lan álla­pot­ban lévő barát­nő­jé­ért, akire az egyik mun­ka­tár­sa ekkor sze­xu­á­lis tar­tal­mú meg­jegy­zést tett. A vád­lott emi­att dula­kod­ni kez­dett a fér­fi­val, majd olyan erő­vel ütöt­te meg, hogy annak hatá­sá­ra a férfi élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szenvedett. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott barát­nő­je 2019. decem­ber 24-én, éjjel egy I. kerü­le­ti biszt­ró­ban egy zárt­kö­rű, mun­ka­he­lyi évzá­ró ren­dez­vé­nyen vett részt. A férfi nem tudta a nőt tele­fo­non elér­ni, ezért elment érte autó­val, hogy haza­vi­gye. A barát­nő­jét erő­sen ittas, maga­te­he­tet­len álla­pot­ban talál­ta meg az étte­rem mel­let­ti külön­ál­ló mos­dó­he­lyi­ség­ben, ahol a nőt több mun­ka­tár­sa, köz­tük a szin­tén ittas álla­pot­ban lévő sér­tett ápolta.

A férfi a nőt a kar­ja­i­ba vette, majd a mosdó kijá­ra­ta felé indult, ami­kor a sér­tett durva meg­jegy­zést tett arra utal­va, hogy kár, hogy eljött, mert sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett volna vele. Ennek hal­la­tán az elkö­ve­tő letet­te a barát­nő­jét, majd a fér­fi­hoz lépett és dula­kod­tak, köl­csö­nö­sen meg­ütöt­ték egy­mást. Ezt köve­tő­en a vád­lott a sér­tet­tet a fején, ököl­lel, olyan erő­vel ütöt­te meg, hogy a férfi annak hatá­sá­ra a mosdó köve­ze­té­re esett. A vád­lott ezután ismét a kar­ja­i­ba vette a barát­nő­jét, majd távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tett­hez a ren­dez­vény egyik részt­ve­vő­je hívott men­tőt. A férfi élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 30 éves fér­fit - aki az elkö­ve­tés­kor fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt állt - élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A főügyész­ség emel­lett indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben (garáz­da­ság bűn­tett és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge) kisza­bott 8 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

Az eset kap­csán a Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a sér­tet­ti köz­re­ha­tás nem men­te­sít a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól.