Főoldal » Archív » Életveszélyes sérülést okozva bántalmazták a szomszédot

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­val és barát­já­val szem­ben, akik tavaly októ­ber­ben több­ször bán­tal­maz­tak egy fér­fit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. októ­ber 12-én kerti par­tit szer­ve­zett a tár­sas­ház udva­rán, ahol bará­ta­i­val együtt nagyobb mennyi­sé­gű alkoholt fogyasz­tott. Dél­után a vád­lott és a sér­tett között szó­vál­tás ala­kult ki, mely­nek során a vád­lott arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek hatá­sá­ra vérző orral föld­re került, majd fel­kel­ve a város­ba indult. Ezzel egy­idő­ben a vád­lott egy barát­já­val ciga­ret­tá­ért ment, és ami­kor meg­lát­ták az utcán sétá­ló sér­tet­tet, oda­lép­tek hozzá, com­bon rúg­ták, majd az ismé­tel­ten föld­re kerü­lő fér­fit arcon ütöt­ték. Az ekkor kisebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dő sér­tett továb­bi bán­tal­ma­zá­sá­nak a vád­lot­tak egy isme­rő­se vetett végett, elrán­gat­va őket onnan.

Este a foly­ta­tó­dó kerti parti során a vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy meg­lec­kéz­te­tik a sér­tet­tet, egyi­kük fejé­re masz­kot húzva beko­pog­tat­tak hozzá. A sér­tett véde­ke­zé­sül egy kés­sel a kezé­ben nyi­tott ajtót, mire őt a vád­lot­tak mell­ka­son rúg­ták, arcon ütöt­ték és föld­re vit­ték, majd a mell­ka­sá­ra tér­del­tek. Ezt köve­tő­en a sér­tet­tet a föl­dön hagy­va távoztak.

A sér­tett az utol­só bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben bor­da­tö­ré­se­ket és ezzel össze­füg­gés­ben a mell­hár­tya sérü­lé­sét, vala­mint lég­mel­let és tüdő­be­vér­zést szen­ve­dett el, amely köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­zett. Hozzá más­nap az isme­rő­sei az álla­po­tát látva men­tőt hív­tak, és élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban kór­há­zi ellá­tás­ban részesítették.

A vád­lot­takkal szem­ben az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lottak bűnös­sé­gé­nek kérdé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­székfog dön­te­ni.