Főoldal » Archív » Életveszélyesen megkéselte anyja élettársát

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 19 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly feb­ru­ár­ban Kalo­csán bódult álla­pot­ban élet­ve­szé­lye­sen meg­ké­sel­te anyja élettársát.

A 19 éves férfi 2018. feb­ru­ár 17-én, néhány hónap­pal sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en láto­ga­tó­ba érke­zett Kalo­csán élő any­já­hoz, aki­nek élet­tár­sát – az ügy sér­tett­jét - nem ked­vel­te. A hely­szű­ke miatt a férfi nap­köz­ben nem az anyja laká­sá­ban, hanem a szom­szé­dos nagy­szü­lői lak­rész­ben szállt meg. A vád­lott a nap folya­mán szin­te­ti­kus kan­na­bi­no­i­dot tar­tal­ma­zó új pszi­cho­ak­tív anya­got fogyasztott.

Dél­után öt óra körül a sér­tett ittas álla­pot­ban tért haza, azon­ban a laká­sá­ba nem tudott bemen­ni, mert az ajtó­ban egy közel­ben lakó nő ült maga­te­he­tet­le­nül. A sér­tett meg­pró­bál­ta a nőt a lép­cső­ről elvon­szol­ni, miköz­ben han­go­san szid­ta őt. A pszi­cho­ak­tív anyag hatá­sa alatt álló vád­lott a szom­szé­dos lak­rész­ben ezt meg­hal­lot­ta és bán­tal­ma­zás­ként értel­mez­te, ezért a lakás­ból kimen­ve kia­bál­ni, vesze­ked­ni kez­dett a sér­tet­tel. Két­szer a fején és a hasán is meg­ütöt­te, aki­nek ettől nem kelet­ke­zett sérü­lé­se. Szó­vál­tá­su­kat köve­tő­en azon­ban a vád­lott átsza­ladt a közel­ben lakó isme­rő­se­i­hez, majd a kony­há­ban magá­hoz vett egy 10,5 pen­ge­hosszú­sá­gú kést és vissza­fu­tott a sértetthez.

A vád­lott a kony­ha­kés­sel két­szer meg­szúr­ta a neki hát­tal álló sér­tet­tet, majd a kést eldob­ta és „meg­hoz­tam az áldo­za­tot” fel­ki­ál­tás­sal távo­zott a hely­szín­ről. A szom­szé­dok hív­tak men­tőt, akik a sér­tet­tet súlyos, vér­zé­ses sokk álla­po­tá­ban szál­lí­tot­ták kór­ház­ba. A szú­rás a tüdőt is elér­te és lég­mell ala­kult ki, ami miatt a sér­tett köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt és ellá­tás nél­kül a halá­la is bekö­vet­ke­zett volna.

A bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Mivel a férfi egy koráb­bi bün­te­tés­ből ked­vez­ménnyel sza­ba­dul­va követ­te el a mos­ta­ni bűn­cse­lek­ményt, az ügyész­ség ezen sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­nak foly­ta­tá­sát is indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.