Főoldal » Archív » Életveszélyesen megkéselte munkaadóját egy tompai férfi

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 62 éves tom­pai férfi ellen, aki 2018 júni­u­sá­ban egy mun­ka­bér tar­to­zás miat­ti konf­lik­tus során egy vadász­kés­sel hasba szúr­ta a munkaadóját.

A 62 éves vád­lott alkal­mi mun­kás­ként dol­go­zott egy tom­pai fér­fi­nél, az ügy sér­tett­jé­nél. A vád­lott és mun­ka­adó­ja abban álla­pod­tak meg, hogy a sér­tett 24 ezer forin­tot fizet 2018. júni­us 20-án a vád­lott­nak. A pénz kifi­ze­té­se azon­ban elma­radt, ezért a vád­lott 2018. júni­us 22-én 11 óra körül meg­je­lent a sér­tett házánál.

Mun­ka­adó­ja nem volt ott­hon, ezért a vád­lott a jelen­lé­vő mun­ka­tár­sai útján „meg­üzen­te” a sér­tett­nek, hogy ha nem fizet, akkor csúz­li­val belö­vi a háza abla­ka­it, de hoz­zá­tet­te, hogy Molo­tov kok­télt is tud gyár­ta­ni. A vád­lott mind­ezt úgy nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta, hogy kivet­te a kabát­ja zse­bé­ből a csúz­lit és egy feke­te tok­ban lévő vadász­kést. A vád­lott ezután távo­zott, de az „üze­ne­tet” a mun­ka­tár­sak átad­ták a sértettnek.

Két órá­val később a vád­lott vissza­ment a sér­tett házá­hoz. A mun­ka­adó magá­hoz vett egy faka­rót és azzal indult a kapu­ban álló vád­lott­hoz. Szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük, ami­nek során a vád­lott a csúz­li­val anya­csa­vart lőtt be a ház udva­rá­ba, ami­vel egy fém­tar­tályt talált el. A sér­tett ezért kilé­pett az ingat­lan kapu­ján és a faka­ró­val hado­ná­szó moz­du­la­to­kat tett a vád­lott irá­nyá­ba, egy­szer rá is ütött a vád­lott véde­ke­zés­ként fel­emelt bal karjára.

A vád­lott és a sér­tett dula­kod­tak, lök­dö­sőd­tek, ami során a vád­lott elő­vet­te a zse­bé­ből a vadász­ké­sét és egy­szer köze­pes erő­vel meg­szúr­ta a sér­tett hasát. A sér­tett a szú­rás miatt a has­üre­get meg­nyi­tó, átha­to­ló szúrt sérü­lést szen­ve­dett, ami élet­ve­szé­lyes volt. Kór­ház­ba szál­lí­tá­sa után meg is műtötték.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.