Főoldal » Archív » Életveszélyt okozó testi sértés egy budapesti szórakozóhelyen – vádemelés

Egy tár­sa­ság­ba kötött bele az ittas vád­lott, amely­nek egyik tag­ját egy kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te. A sér­tett később a közös­sé­gi médi­á­ban ismer­te fel táma­dó­ját.

A vád­irat sze­rint a 18 éves vád­lott 2018. janu­ár 13-án, haj­nal­ban egy VIII. kerü­let, Kőbá­nyai úti szó­ra­ko­zó­he­lyen ita­lo­zott a bará­ta­i­val.

Az ügy későb­bi sér­tett­je szin­tén a fenti helyen szó­ra­ko­zott a saját tár­sa­sá­gá­val, ami­kor is a vád­lott oda­lé­pett hoz­zá­juk, és bele­kö­tött a sér­tett egyik barát­já­ba, vere­ked­ni hívta őt és pro­vo­kál­ta, majd fel­ha­gyott a köte­ke­dés­sel és vissza­ment a bará­ta­i­hoz.

Nem sok­kal később azon­ban vissza­ment a sér­tet­ti tár­sa­ság­hoz és ismét belé­jük kötött, az egyi­kük felé szúró moz­du­la­tot tett. Ekkor lépett oda a sér­tett, hogy barát­ja védel­mé­re kel­jen, akit azon­ban a vád­lott a nála lévő kés­sel egy hatá­ro­zott moz­du­lat­tal meg­szúrt a hasán.

A sér­tett a szúrt sérü­lés miatt köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, bará­tai azon­ban kór­ház­ba vit­ték, és így meg­kap­ta a szak­sze­rű ellá­tást.

A vád­lot­tat a sér­tett a közös­sé­gi médi­á­ban fel­is­mer­te, és ez alap­ján a rend­őr­ség a kése­lőt elfog­ta. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.