Főoldal » Hírek » Elfajult a családi vita Pocsajban - rendőrségi fotókkal - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat öt sze­méllyel szem­ben, akik Pocsaj­ban vere­ke­dés­sel és ron­gá­lás­sal ren­dez­ték csa­lá­di vitájukat.

A vád­irat sze­rint két pocsa­ji csa­lád tag­jai között koráb­bi, magán­éle­ti nézet­el­té­rés miatt rossz kap­cso­lat ala­kult ki, gyak­ran össze­vi­tat­koz­tak egy­más­sal. 2021. feb­ru­ár 27-én, 18 óra­kor, Pocsaj­ban, az egyik ház­nál a fia­ta­labb női vád­lott és a ház­ban lakó nő között szó­vál­tás ala­kult ki, majd vere­ked­ni kezd­tek egymással.

Miköz­ben a két nő dula­ko­dott, a ház­hoz érke­ző két férfi vád­lott berúg­ta az ingat­lan kis­ka­pu­ját, majd bemen­tek az udvar­ra, köz­ben szid­ták és meg­ve­rés­sel fenye­get­ték az ott lakó fér­fit. A bán­tal­ma­zást a jelen­lé­vő csa­lád­ta­gok meg­aka­dá­lyoz­ták, de a kerí­tés­ka­pu berú­gá­sá­val a tulaj­do­no­sok­nak 1200 forint ron­gá­lá­si kára keletkezett.

Ezután a fia­ta­labb férfi vád­lott a hara­go­sa­i­nak utcán par­ko­ló két autó­ját is meg­ron­gál­ta. Egyik­nek az oldal­só ajta­ját és hátsó ablak­üve­gét, másik­nak a jobb olda­li tük­rét, ablak­üve­gét és karosszé­ri­á­ját rúgta meg. Miu­tán az egyik autó ház­ban lakó hasz­ná­ló­ja meg­tud­ta a tör­tén­te­ket, az udva­rá­ról magá­hoz vett egy embe­ri élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas fanye­lű ásót, ami­vel betör­te a hara­go­sa­ik által hasz­nált jármű hátsó szél­vé­dő­jét.  A három autó­ban össze­sen közel negyed­mil­lió forint kár kelet­ke­zett, ami nem térült meg.

Mind­eköz­ben a két csa­lád tag­jai tovább vere­ked­tek az utcán, köl­csö­nös bán­tal­ma­zá­suk­kal egy­más­nak és egy kívül­ál­ló nőnek is nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­tak. A elkö­ve­tők kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, tet­tü­ket beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­tes­ként, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, magán­lak­sér­tés vét­sé­ge, illet­ve kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint a fel­füg­gesz­tés pró­ba­ide­jé­re ren­del­je el a két férfi vád­lott párt­fo­gó felügyeletét.

A nyo­mo­zást végző Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a meg­ron­gált jár­mű­vek­ről készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek itt tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csaladi-vitajukat-akartak-rendezni-harman-bunugyi