Főoldal » Hírek » Elfajult a szomszédok vitája – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy lapát­tal támadt szomszédjára.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett szom­szé­dok vol­tak Alber­tirs­án és az eset előtt közöt­tük nem volt hara­gos viszony.

2022 júli­u­sá­ban egy esti órán érke­zett haza a sér­tett. Éppen isme­rő­se autó­já­ból szállt ki, ami­kor az ittas vád­lott saját udva­rá­ból oda­ki­ál­tott neki, hogy büdös van. A sér­tett köze­lebb lépett a kerí­tés­hez és azt felel­te, hogy a szag a vád­lott sze­me­te­sé­ből jön és a vád­lott inkább men­jen be a házá­ba. Az elkö­ve­tő fel­in­dult a vála­szon, kiment az utcá­ra, majd utol­ér­ve a haza­fe­lé sétá­ló sér­tet­tet őt pofon ütöt­te. A férfi viszo­noz­ta a pofont és a vád­lot­tat a föld­re lökte. Az elkö­ve­tő len­dü­le­tét azon­ban ezzel nem törte meg, mert fel­pat­tant a föld­ről és ismét arcon ütöt­te a sér­tet­tet. A meg­tá­ma­dott férfi újfent viszo­noz­ta az ütést és a föld­re vitte a vád­lot­tat úgy, hogy mind­ket­ten eles­tek. Ekkor a vád­lott zse­bé­ből kiesett a mobil­te­le­fon­ja is.

Ezután mind­ket­ten fel­áll­tak, majd a vád­lott szit­ko­zód­va besi­e­tett a saját udva­rá­ra, idő­köz­ben fel­vett tele­fon­ját oda­ad­ta egy hoz­zá­tar­to­zó­já­nak, majd egy lapát­tal tért vissza az utcá­ra. Az elkö­ve­tő a lapá­tot feje fölé emel­ve a sér­tett felé lépett, majd lesúj­tott. A sér­tett ekkor köze­lebb lépett hozzá és a lapát nye­lét meg­ra­gad­va azzal ismét a föld­re vitte a vád­lot­tat, majd saját háza felé indult.

A vád­lott fel­állt, majd újra a sér­tett felé indult és a lapát­tal egy­szer oldal­ról jobb comb­ján meg­ütöt­te, majd feje felé is ütött, de azt a sér­tett még hárí­ta­ni tudta kezé­vel. Ezután a vád­lott ismét fel­emel­te a lapá­tot és nagy erő­vel ütött a sér­tett fejé­re, majd egy­szer ráütött a tán­tor­gó férfi hátá­ra is. Az üté­sek követ­kez­té­ben a lapát nyele eltö­rött, a sér­tett pedig összerogyott.

A vád­lott ezután a törött nyél­lel akar­ta tovább bán­tal­maz­ni a sér­tet­tet, de ezt egy köz­be­lé­pő sze­mély megakadályozta.

A meg­tá­ma­dott férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got eredményeztek. 

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A képek a cse­lek­mény­hez hasz­nált esz­köz­ről készültek.