Főoldal » Archív » Elfogásuk után három héten belül vádat emelt az ügyészség a tolvajok ellen

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság gyors és haté­kony nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség kiemel­ke­dő gyor­sa­ság­gal emelt vádat két férfi ellen több rend­be­li lopás miatt.

A haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó I. rendű vád­lott 2018. év tava­szán meg­is­mer­ke­dett Nagy­kő­rö­sön II. rendű vád­lot­tal, aki­vel meg­egyez­tek, hogy közö­sen követ­nek el bűn­cse­lek­mé­nye­ket. A vád­lot­tak a sze­re­pe­ket előre meg­osz­tot­ták, az egyi­kük figyelt, biz­to­sí­tott, míg a másik vég­re­haj­tot­ta a bűncselekményt.

A vád­lot­tak Nagy­kő­rös, Lajos­mi­zse és Kecs­ke­mét utcá­it jár­ták, mely során par­ko­ló gép­ko­csik abla­kán, vagy le nem zárt ajta­ján benyúl­va, továb­bá lakó­há­zak­ba besur­ran­va az ott talált érték­tár­gya­kat eltu­laj­do­ní­tot­ták. A másik mód­sze­rük az volt, hogy kerék­pá­ro­kat tulaj­do­ní­tot­tak el főleg üzle­tek előt­ti kerék­pár tárolókból.

A vád­lot­tak így közel három hónap alatt össze­sen 44 bűn­cse­lek­ményt követ­tek el.

I. rendű vád­lott 2018. júni­us 05. nap­já­ról 2018. júni­us 06. nap­já­ra vir­ra­dó­ra Nagy­kő­rö­sön meg­szer­zett egy gép­jár­mű­vet, azon­ban azzal lesod­ró­dott az útról. Ezt köve­tő­en Abony város terü­le­té­re gya­lo­golt, ahol továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét kísé­rel­te meg, de a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei tet­ten érték, majd előállították.

Az elfo­gá­su­kat köve­tő három héten belül a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben a nyo­mo­zást lefoly­tat­ta, és meg­tör­tént a vád­eme­lés is. A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség I. rendű vád­lot­tal szem­ben 44 rend­be­li, míg II. rendű vád­lot­tal szem­ben 5 rend­be­li lopás bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tő­el­já­rás soron kívü­li lefoly­ta­tá­sát, és a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.