Főoldal » Archív » Elfogyott a sikkasztott pénz, feladta magát - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a pécsi férfi ellen, aki 2019. tava­szán több, mint 32 mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el a munkahelyéről.

A vád sze­rint a vád­lott egy bel­vá­ro­si valu­ta­vál­tó­ban dol­go­zott pénz­tá­ros­ként. 2019 már­ci­u­sá­ban, miu­tán kol­lé­ga­nő­je az esti zárás után távo­zott, magá­hoz vette a pénz­tá­rak széf­kul­csa­it, és a kasszá­ból eltu­laj­do­ní­tott több, mint 32 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő magyar forin­tot és valutát.

A férfi ezek után a késő este gép­ko­csi­val elhagy­ta az orszá­got, majd hóna­po­kig isme­ret­len helyen tartózkodott.

Miu­tán a pénze elfo­gyott, 2019 októ­be­ré­ben a férfi önként fel­ad­ta magát a rend­őr­sé­gen azzal, hogy elsik­kasz­tott pénzt elköltötte.

A fér­fit a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, és a nála lévő közel 2000 eurót és 60.000 forin­tot pedig lefoglalták.

Mivel a vád­lott a mun­ka­kö­ré­ből adó­dó­an rábí­zott pénzt tulaj­do­ní­tot­ta el, így a cse­lek­mé­nye jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás­nak minő­sül, ami­ért öt év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A vád­lott az eljá­rás kez­de­te óta letar­tóz­ta­tás­ban van.