Főoldal » Archív » Elgázolta és az út szélén hagyta a kerékpárost az ittas sofőr - Letartóztatásba került

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 29 éves fér­fi­nek, aki 2019. júni­us 22-én késő este Kecs­ke­mé­ten teher­au­tó­já­val itta­san elgá­zolt egy gya­lo­gost, majd meg­ál­lás és segít­ség­nyúj­tás nél­kül magá­ra hagy­ta az út szé­lén esz­mé­let­len álla­pot­ban fekvő áldo­za­tát.

A nyo­mo­zás eddi­gi adati sze­rint a 29 éves hely­be­li férfi 2019. júni­us 22-én 22 óra 30 perc körül teher­au­tó­já­val itta­san köz­le­ke­dett Kecs­ke­mét lakott terü­le­tén, ami­kor sáv­vál­tás során nem adott elsőbb­sé­get a vele azo­nos irány­ban, kivi­lá­gí­tott kerék­pár­ján ülve hala­dó nő részé­re. A teher­au­tó vissza­pil­lan­tó tükre a kerék­pá­rost elso­dor­ta, aki ennek követ­kez­té­ben az úttest­re esett. A férfi a bal­eset hely­szí­nét meg­ál­lás nél­kül elhagy­ta és nem nyúj­tott segít­sé­get az úttes­ten súlyo­san sérül­ten fekvő kerék­pá­ros­nak.

A rend­őrök néhány utcá­val a bal­eset hely­szí­né­től rövid időn belül ráta­lál­tak a jár­mű­vé­ben itta­san alvó fér­fi­ra és elő­ál­lí­tot­ták.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ta.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt, ráadá­sul a jog­erős elíté­lé­sét köve­tő­en két hét­tel követ­te el, ezért az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés érde­ké­ben fel­leb­bez­tek.