Főoldal » Archív » Elhagyott hotelt fosztogattak, vádat emeltek ellenük

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen, akik visszatérő jel­leg­gel tulaj­do­ní­tot­tak el hul­la­dék­fém­ként érté­ke­sít­he­tő tár­gya­kat egy rész­ben lezárt szállóból.

A vád szerint a három elkö­ve­tő meg­ál­la­po­dott abban, hogy egy évek óta - nagy­részt hasz­ná­la­ton kívü­li - érdi szál­ló lezárt része­i­ből fém épü­let­ele­me­ket illet­ve radi­á­to­ro­kat tulaj­do­ní­ta­nak el, ame­lye­ket azután hul­la­dék­fém­ként értékesítenek. 

Az elkö­ve­tők két nap alatt három­szor vol­tak a szál­ló­nál, ahol nagy­szá­mú radi­á­tort sze­rel­tek le, illet­ve elkezd­ték meg­bon­ta­ni a réz­ből készült korlátelemeket.

A három eset­ből azon­ban két­szer meg­za­var­ták őket, így csak mint­egy 300.000,- Ft érték­ben sike­rült elvin­ni­ük a lesze­relt dol­gok­ból.

A fen­ti­e­ken túl az egyik elkö­ve­tő egy érdi csa­lá­di ház­ból külön­bö­ző már­kás kézi­szer­szá­mo­kat is eltu­laj­do­ní­tott közel 100.000 forint értékben.

Az ügy­ben több rend­be­li, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az Érdi Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tők ellen.