Főoldal » Archív » Elhallgatták a bántalmazást a mentők elől – meghalt az áldozat – vádemelés

Mun­ka­szer­ve­zők és az egyik mun­kás között ala­kult ki a vita, amely­nek során a 26 éves vád­lott meg­ütöt­te a mun­kást, apósa pedig ezt elhall­gat­ta a kiér­ke­ző men­tők elől; őt emi­att bűn­pár­to­lás­sal is vádol­ja az ügyészség.

A vád­irat sze­rint az ügy egyik vád­lott­ja - egy 44 éves férfi - magyar épí­tő­ipa­ri mun­ká­sok részé­re szer­ve­zett munka lehe­tő­sé­get oszt­rák épít­ke­zé­se­ken.  A férfi 2016. augusz­tus 07-én az esti órák­ra beszélt meg talál­ko­zót több mun­kás­sal - köz­tük a sér­tet­tel - azért, hogy őket még aznap este kiutaz­tas­sa gép­ko­csi­val Auszt­ri­á­ba, a mun­ka­vég­zés helyére.

A talál­ko­zót egy VIII. kerü­le­ti ben­zin­kút­nál beszél­ték meg a mun­ká­sok­kal, ahova a férfi a 26 éves vejé­vel, az ügy másik vád­lott­já­val érke­zett. A vára­ko­zás köz­ben a sér­tett - aki ittas volt - és a vád­lot­tak között vita ala­kult ki, amely­nek során a fia­ta­labb vád­lott a sér­tet­tet ököl­lel a fején meg­ütöt­te. Az ütés hatá­sá­ra a férfi esz­mé­le­tét veszít­ve hanyatt esett, feje a beton­ra csapódott.

Az esz­mé­let­len sér­tet­tet a vád­lot­tak a ben­zin­kú­ton talált vizes kan­ná­ban lévő víz­zel pró­bál­ták ébreszt­get­ni, de a férfi nem tért magá­hoz, ezért érte­sí­tet­ték a men­tő­ket. A hely­szín­re érke­ző men­tők­kel a 44 éves vád­lott az esz­mé­let­vesz­tés lehet­sé­ges oka­ként azt közöl­te, hogy a sér­tett ittas, azt azon­ban elhall­gat­ta, hogy őt a veje meg­ütöt­te, ami miatt a fejét nagy erő­vel a beton­ba verte.

A sér­tett köz­ben kez­dett magá­hoz térni, és vala­mennyit már kom­mu­ni­kált, ezért a men­tők – akik az esz­mé­let­vesz­tés való­di okát nem ismer­ték - azt álla­pí­tot­ták meg, hogy nem szo­rul továb­bi ellá­tás­ra, ezért távoz­tak a helyszínről.

A sér­tet­tet ezután a gép­ko­csi­hoz támo­gat­ták, aki azon­ban mind­ezek után már nem akart beszáll­ni, ezért két kéz­zel a cso­mag­tar­tó sín­jé­be kapasz­ko­dott. A vád­lot­tak azon­ban őt aka­ra­ta elle­né­re a gép­jár­mű­be ültet­ték, majd egyi­kük elvet­te a mobil­te­le­fon­ját is azzal, hogy azt a sofőr a sér­tett­nek majd csak az Auszt­ri­á­ba érke­zé­sü­ket köve­tő­en adhat­ja vissza.

Mivel a sér­tett a gép­jár­mű­ben is több­ször mond­ta, hogy nem akar elutaz­ni, őt a sofőr végül a cso­mag­ja­i­val együtt útköz­ben kitet­te, és a tele­fon­ját is visszaadta.

A férfi ezután egyre rosszab­bul lett, őt az éjsza­kai órák­ban a jár­dán fekve járó­ke­lők talál­ták meg, ők érte­sí­tet­ték a men­tő­ket. A sér­tett a kór­ház­ba szál­lí­tá­sa, illet­ve hosszabb kór­há­zi keze­lé­se elle­né­re később, a bán­tal­ma­zás miatt elszen­ve­dett kopo­nya­sé­rü­lés­sel köz­ve­tet­ten össze­füg­gő beteg­sé­gek okán 2017. janu­ár végén elhunyt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 26 éves fér­fit halált okozó testi sér­tés­sel, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, 44 éves apó­sát pedig a sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se mel­lett bűn­pár­to­lás­sal is vádolja.