Főoldal » Hírek » Rendezvények » Elismerés ügyészeknek az állami ünnepen

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr 2015. augusz­tus 18-án a Leg­főbb Ügyész­sé­gen ünne­pé­lyes kere­tek között adta át az augusz­tus 20-ai álla­mi ünnep alkal­má­ból dr. Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök úr által ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak­nak ado­má­nyo­zott álla­mi kitün­te­té­se­ket. Ez alka­lom­mal három veze­tő beosz­tá­sú ügyész része­sült a Magyar Érdem­rend tisz­ti­ke­reszt­je kitüntetésben.