Főoldal » Hírek » Rendezvények » Elismerések az Ügyészség Napja alkalmából

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek, és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re 1991. óta min­den év júni­us 10-én ünne­pe­li az ügyé­szi szer­ve­zet a Magyar Ügyész­ség Nap­ját. Ebből az alka­lom­ból a leg­főbb ügyész a 2019. júni­us 11-én Buda­pes­ten, az Igaz­ság­ügyi Palo­ta dísz­ter­mé­ben tar­tott ünnep­sé­gen elis­me­ré­se­ket és díja­kat adott át. Az ünnep­ség dísz­ven­dé­ge dr. Sulyok Tamás, az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke volt.

A Békés megyé­ben szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak közül a leg­főbb ügyész úr Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rűt ado­má­nyo­zott Raj­na­i­né dr. Hugyecz Ilona cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes­nek huza­mos időn át vég­zett veze­tői tevé­keny­sé­gé­nek elismeréséül.

Juhos­né dr. Ples­kó Ágnes cím­ze­tes főügyész­sé­gi ügyész, a Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség veze­tő­je Magyar István-díjban része­sült. Ez a díj annak az ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak ado­má­nyoz­ha­tó, aki szak­mai mun­ká­ját hiva­tás­tu­dat­tal és tar­tó­san magas szak­mai szín­vo­na­lon végzi.

Dr. Berg Márta meg­bí­zott főügyész a Békés Megyei Főügyész­sé­gen 2019. júni­us 14-én tar­tott ünnep­sé­gen hosszú ideje kiemel­ke­dő szor­ga­lom­mal és lel­ki­is­me­re­te­sen vég­zett mun­ká­juk elis­me­ré­se­ként Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­vél­ben része­sí­tet­te dr. Ola­szé dr. Szabó Ágnes Mari­et­ta békés­csa­bai járá­si ügyész­sé­gi ügyészt, dr. Balog Péter gyu­lai járá­si ügyész­sé­gi ügyészt, Robot­ka Nor­bert bat­to­nyai járá­si ügyész­sé­gi iro­da­ve­ze­tőt és Szél­né Kis Gab­ri­el­la békés­csa­bai járá­si ügyész­sé­gi írnokot.