Főoldal » Hírek » Rendezvények » Elismerések az Ügyészség Napján - Fotókkal

Az első ügyé­szi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból az Igaz­ság­ügyi Palo­ta Dísz­ter­mé­ben tar­tott ünnep­sé­gen – dísz­ven­dég­ként – Dr. Sulyok Tamás, az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke és Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész mon­dott beszé­det. A leg­főbb ügyész ezt köve­tő­en elis­me­ré­se­ket és pálya­dí­ja­kat adott át.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész beszé­dé­ben kiemel­te azt a minő­sé­gi jel­lem­zők­kel bíró köz­jo­gi kap­cso­la­tot, mely az Alkot­mány­bí­ró­sá­got és az ügyész­sé­get a mun­ká­ja során össze­kö­ti, továb­bá kitért azok­ra az ügyész­ség szem­pont­já­ból kiemel­ke­dő jelen­tő­sé­gű alkot­mány­bí­ró­sá­gi dön­té­sek­re, ame­lyek­nél az Alkot­mány­bí­ró­ság a leg­főbb ügyész indít­vá­nya alap­ján járt el.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­vel kiala­kí­tott kiemel­ke­dő és haté­kony szak­mai együtt­mű­kö­dé­sé­ért Dr. Handó Tünde, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal elnö­ke részé­re Pro Coope­ra­ti­o­ne Emlék­ér­met adományozott.

Kuta­tói pálya­fu­tá­sá­nak elis­me­ré­sé­ül egy nyug­ál­lo­mány­ba vonult ügyész­sé­gi alkal­ma­zott „Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet eme­ri­tus kuta­tó­ja” cím­ben részesült.

A leg­főbb ügyész a leg­ma­ga­sabb szak­mai elis­me­rést, az első koro­na­ügyész, Kozma Sán­dor emlé­ké­re 1992-ben ala­pí­tott Kozma Sándor-díjat nyolc, szak­mai mun­ká­ját huza­mo­sabb ideje az átla­got meg­ha­la­dó szín­vo­na­lon, elhi­va­tott­ság­gal végző ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak adta át.

Ezt követ­te a Var­gha Ferenc-díj átadá­sa, amellyel az ügyész­sé­gi szol­gá­lat­ban kiemel­ke­dő tel­je­sít­ményt nyúj­tó, tíz ügyész­sé­gi dol­go­zó mun­ká­ját ismer­te el.

Kima­gas­ló szak­mai élet­út­ja elis­me­ré­sé­ül tizen­ket­tő ügyész­sé­gi kol­lé­ga Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rűt vehe­tett át.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész Magyar István-díjban része­sí­tett huszon­ki­lenc ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tat a kiemel­ke­dő szín­vo­na­lon és hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett ered­mé­nyes szak­mai munkájáért.

Szé­kely Ferenc-díjat három kima­gas­ló tel­je­sít­ményt nyúj­tó ügyész­sé­gi fogal­ma­zó, alügyész kapott. Kilenc ügyész­sé­gi alkal­ma­zott huza­mos időn át nyúj­tott, kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­gét emlék­tárgy ado­má­nyo­zá­sá­val ismer­te el a leg­főbb ügyész.

Kivá­ló mun­ka­vég­zé­sé­re figye­lem­mel egy ügyész­sé­gi dol­go­zó „főta­ná­csos” cím­ben részesült.

Az elis­me­ré­se­ket a leg­főbb ügyész által Kozma Sán­dor emlé­ké­re meg­hir­de­tett tudo­má­nyos pályá­zat tizen­hét díjá­nak átadá­sa követ­te. Az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te a tudo­má­nyos pályá­zat­ra pénz­ju­ta­lom­mal járó külön­dí­jat aján­lott fel, melyet Dr. Maté­csa Arte­mon, az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek elnö­ke adott át.