Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Elítélték a betegfelvonó beépítésére vállalkozó férfit- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki saját meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ta azt a pénzt, amit az esz­ter­go­mi kór­ház utalt át neki beteg­fel­vo­nó beszer­zé­sé­re. A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki vele szemben. 

Aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt (https://ugyeszseg.hu/sikkasztott-a-betegfelvono-beepitesere-vallalkozo-ferfi/) a férfi arra vál­lal­ko­zott, hogy az esz­ter­go­mi kór­ház részé­re beteg­szál­lí­tó fel­vo­nót sze­rez és épít be. Azon­ban ahe­lyett, hogy a mun­kát elvé­gez­te volna, a kór­ház által átutalt 5.683.250 Ft-ot a meg­él­he­té­sé­re fordította.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel 1 év 6 hónap 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, vala­mint köte­lez­te őt arra, hogy a sér­tett­nek oko­zott kárt térít­se meg.

A bíró­ság dön­té­se jogerős.