Főoldal » Archív » Elkaszinózta munkatársai bérét

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 52 éves román fér­fi­vel szem­ben, aki idén szep­tem­ber­ben a saját fize­té­sén felül a mun­ka­tár­sai össze­sen több mint 1,5 mil­lió forint mun­ka­bé­rét is elját­szot­ta egy játékkaszinóban. 

Az 52 éves román férfi az egyé­ni vál­lal­ko­zó sér­tett alkal­ma­zott­ja­ként épí­tő­ipa­ri mun­kát vég­zett 8 tár­sá­val együtt egy kecs­ke­mé­ti tele­pen. A mun­ká­sok a mun­ka­bé­rü­ket heti rend­sze­res­ség­gel kap­ták meg az egyé­ni vál­lal­ko­zó­tól. 2018. szep­tem­ber 21-én a vál­lal­ko­zó tele­fo­non jelez­te, hogy aznap nem tud Kecs­ke­mét­re utaz­ni, ezért kérte, hogy mun­ka­bé­rü­kért a vád­lott men­jen fel hozzá Budapestre.

A vád­lott a meg­be­szél­tek sze­rint talál­ko­zott a főnö­ké­vel és átvet­te tőle a saját és mun­ka­tár­sai fize­té­sét, 2.186.200,- Ft-ot azzal, hogy abból a saját 550.700,- Ft össze­gű mun­ka­bé­rét vegye ki, majd a mun­kás­szál­lá­son mun­ka­tár­sa­i­nak adja át a nekik járó össze­get. A vád­lott az átvett összeg­ből a saját mun­ka­bé­rét kivet­te, a fenn­ma­ra­dó 1.517.500,- Ft-ot azon­ban nem adta oda kol­lé­gá­i­nak, hanem saját fize­té­sé­vel együtt egy játék­ka­szi­nó­ban azon nyom­ban elját­szot­ta. A kaszi­nó­zás végén össze­sen 100.000,- Ft-ja maradt, ezt adta oda a pórul járt nyolc munkatársának.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg sza­bad­lá­bon lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely a tör­vény sze­rint 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za és azt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­tat a sér­tett kárá­nak megtérítésére.

 A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.