Főoldal » Archív » Elkerülheti a bírósági felelősségrevonást a féltékeny polgári férfi

A Hajdúböször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rást 6 hónap idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utalta.

A pol­gá­ri férfi 2020. janu­ár 18-án meg­je­lent egy nőis­me­rő­se házá­ban, majd rövid­del utána meg­ér­ke­zett oda a sér­tett is egy barátjával.

A gya­nú­sí­tott ekkor a nőis­me­rő­sé­vel beszél­ge­tett és kér­dő­re vonta őt, hogy mit keres a laká­sán a sér­tett. A gya­nú­sí­tott és az asszony között szó­vál­tás ala­kult ki, miköz­ben a sér­tett kiment a ház­ból a terasz­ra. A fél­té­keny­ség­től fel­dü­hö­dött gya­nú­sí­tott a lakás kony­há­já­ban magá­hoz vett egy kést, és kiment a terasz­ra azért, hogy meg­ijessze a sér­tet­tet. A gya­nú­sí­tott a sér­tett irá­nyá­ba szúró moz­du­la­tot tett, aki ennek lát­tán véde­ke­zé­sül a kés felé nyúlt, meg­pró­bál­ta azt eltol­ni magá­tól. A gya­nú­sí­tott ekkor a kés­sel a sér­tett jobb kéz­fe­jét a hüvelyk­uj­ja alatt meg­vág­ta. A sérü­lést köve­tő­en a sér­tett elsza­ladt a helyszínről.

A gya­nú­sí­tott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett a jobb kéz hüvelyk­ujj feszí­tő íná­nak rész­le­ges sza­ka­dá­sát szen­ved­te el, amely 8 napon túl gyó­gyul, a tény­le­ges gyógy­tar­tam 4-6 hét.

A férfi a súlyos testi sér­tés bűn­tet­tét követ­te el, amely 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

A gya­nú­sí­tott a nyo­mo­zás során a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, azt meg­bán­ta, és kérte az ügy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lá­sát, amely­hez a sér­tett is hozzájárult.

Tekin­tet­tel arra, hogy az eljá­rás köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lá­sá­nak tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak, a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­tá­val a bün­te­tő­el­já­rást 6 hónap idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te, és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. Amennyi­ben a köz­ve­tí­tői eljá­rás a gya­nú­sí­tott és a sér­tett között ered­mé­nye­sen zárul, a járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rást meg fogja szüntetni.