Főoldal » Archív » Elkobozta áldozatától a versenykerékpárt – vádemelés az önbíráskodóval szemben

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 29 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, aki az utcán öccse ver­seny­ke­rék­pár­ját vélte fel­fe­dez­ni egy fér­fi­nál, és miu­tán com­bon rúgta áldo­za­tát, „ezt most elkob­zom tőled” fel­ki­ál­tás­sal el is vette tőle.

A 29 éves kecs­ke­mé­ti férfi 2017. május 22-én, este az utcán meg­szó­lí­tott egy fér­fit, aki isme­rő­se sárga ver­seny­ke­rék­pár­já­val vára­ko­zott egy lép­cső­ház bejá­ra­ta előtt. A vád­lott szá­mon kérte a fér­fin, mit keres nála az öccse kerék­pár­ja. A vád­lott minden­nek nyo­ma­té­kot is adott azzal, hogy áldo­za­tát com­bon rúgta, aki ennek hatá­sá­ra a kerék­pár­ral együtt a lép­cső­re dőlt. Eköz­ben a vád­lott kije­len­tet­te, hogy őt nem érdek­li, ki a két­ke­re­kű tulaj­do­no­sa, és egyre csak azt haj­to­gat­ta, hogy az az öccséé. A férfi ezután közöl­te a sér­tet­tel, hogy „ezt most elkob­zom tőled!”, majd fogta a kerék­párt és távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tett az erő­szak hatá­sá­ra nem merte meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a vád­lott önha­tal­mú­lag elvi­gye a kerékpárt.

Utóbb, az eljá­rás során a férfi vissza­ad­ta tulaj­do­no­sá­nak a kerékpárt.

A több­szö­rös, külö­nös vissza­eső vád­lot­tat az ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a kisza­bott bün­te­tés­ből ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. A sza­bad­lá­bon lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.