Főoldal » Archív » „Elkötött” egy autót, rendszámot és üzemanyagot lopott hozzá, de a benzinkutat is megrongálta

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvi­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 27 éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, aki 2019. janu­ár 7-én Kis­kun­ha­la­son jog­ta­lan hasz­ná­lat végett elvitt egy lezá­rat­lan sze­mély­au­tót, majd rend­szá­mot és üzem­anya­got lopott hozzá, de tan­ko­lás után a ben­zin­ku­tat is meg­ron­gál­ta.

A veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, 27 éves vád­lott 2019. janu­ár 7-én Kis­kun­ha­la­son beült egy lezá­rat­lan sze­mély­au­tó­ba azért, hogy azt jog­ta­la­nul hasz­nál­ja. Bein­dí­tot­ta a benne hagyott indí­tó­kulccsal és elhaj­tott a hely­szín­ről. A vád­lott útköz­ben azt is elha­tá­roz­ta, hogy másik rend­szá­mot „lop” a kocsi­ra, hogy ne ismer­jék fel. Ennek meg­fe­le­lő­en az „elkö­tött” jár­mű­ről és egy másik gép­ko­csi­ról letép­te a rend­szá­mo­kat, majd az „új” rend­szá­mot elöl fel­tet­te a jog­ta­la­nul hasz­nált autó­ra. Hátul­ra viszont nem rakott rend­szá­mot.

Veze­tés köz­ben kide­rült, hogy kevés az üzem­anyag, ezért a férfi egy ben­zin­kút­hoz haj­tott. Itt közel 14.000 forint érték­ben gáz­ola­jat tan­kolt az autó­ba, majd fize­tés nél­kül elhaj­tott. Az üzem­anyag töltő pisz­tolyt azon­ban nem tette vissza a helyé­re, hanem beakaszt­va hagy­ta az autó töl­tő­nyí­lá­sá­ban. Emi­att a nagy sebes­ség­gel elhaj­tó vád­lott magá­val ránt­va töm­lős­től kitép­te a pisz­tolyt, de a kút bur­ko­ló leme­ze is meg­ron­gá­ló­dott és a kút­osz­lop is kimoz­dult a helyé­ről.

A szán­dé­kos ron­gá­lás miatt a tel­jes kút­osz­lop hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált és közel 3,5 mil­lió forint kár kelet­ke­zett. Az ámok­fu­tás­nak az vetett véget, hogy a vád­lott Kis­kun­ha­las kül­te­rü­le­tén lehaj­tott az úttest­ről és egy osz­lop­nak ütkö­zött. A meg­ron­gá­ló­dott autó­val nem tudott tovább halad­ni, így a rend­őrök elfog­ták. A férfi ráadá­sul az ámok­fu­tás előtt design­er dro­got is fogyasz­tott, de emi­att nem került bódult álla­pot­ba, a drog­fo­gyasz­tás miatt külön sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult elle­ne. Az „elkö­tött” autó­ban 450.000 forint kár kelet­ke­zett.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­tén kívül 2 rend­be­li egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel és ron­gá­lás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog hatá­roz­ni.