Főoldal » Hírek » Elkötötte a testvére autóját, majd drogosan vezetett - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki test­vé­re autó­ját veze­tői enge­dély nél­kül vezet­te, majd a kor­mányt átad­ta egy szin­tén drog hatá­sa alatt álló és enge­déllyel nem ren­del­ke­ző társának.

A vád­irat sze­rint a 17 éves fiú 2020. októ­ber 5-én, éjjel a test­vé­re autó­já­val, annak enge­dé­lye nél­kül, tár­sá­val együtt köz­le­ke­dett Oros­há­zá­ról Sze­ged­re. Más­nap a reg­ge­li órák­ban fel­vált­va vezet­ték az autót, majd az egyik kül­vá­ro­si ben­zin­kú­ton tan­kol­tak. A kút­ról kihajt­va a fia­tal­ko­rú vád­lott sze­mé­lyi sérü­lés nél­kü­li bal­ese­tet oko­zott, majd a gép­ko­csi­ból kiszáll­va mind­ket­ten a hely­szín­ről elfu­tot­tak. A vád­lot­tak egyi­ke sem ren­del­ke­zett veze­tői enge­déllyel és mind­ket­ten az autó veze­té­se­kor kábí­tó­szer hatá­sa alatt álltak.

A rend­őrök a gép­ko­csi átku­ta­tá­sa során abban kábí­tó­szert talál­tak és fog­lal­tak le, aho­gyan az egyik vád­lott ruhá­za­tá­nak átvizs­gá­lá­sa során is.

A gép­ko­csi tulaj­do­no­sa magán­in­dít­vánnyal élt a test­éré­vel szem­be­ni eljá­rás lefoly­ta­tá­sa iránt.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge, vala­mint a fia­tal­ko­rú fér­fi­vel szem­ben jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt is emelt vádat.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.