Főoldal » Hírek » Elkötötte a traktort a fiatal, majd kerítésnek ütközött – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú ellen jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt. A fia­tal egy tanyá­ról elvitt egy trak­tort, de ittas­sá­ga miatt az útról lehajt­va kerí­tés­nek ütközött.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. augusz­tus ele­jén, éjsza­ka, ittas álla­pot­ban a bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő lakó­he­lyén bement egy tanyá­ra. A fiú fel­nyi­tot­ta a kézi sorom­pót, a mező­gaz­da­sá­gi mun­ka­gé­pet a kap­cso­ló­kulccsal bein­dí­tot­ta és elin­dult. A fia­tal­ko­rú azért vitte el a trak­tort, mert nem volt kedve hazá­ig gya­lo­gol­ni. A jár­mű­vet a tele­pü­lés bel­te­rü­le­tén vezet­te, de ittas­sá­ga miatt leha­ladt az úttest­ről, és egy csa­lá­di ház kerí­té­sé­nek ütkö­zött azt megrongálva.

A fia­tal ittas álla­pot­ban vezet­te a lassú járművet.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tést indítványozott.