Főoldal » Hírek » Ellátás helyett otthonába vitte a lebénult férfit a mentő – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy men­tő­ápo­ló ellen, aki ellá­tás helyett ott­ho­ná­ba szál­lí­tott egy esés­től lebé­nult fér­fit, majd papí­ron már azt jelen­tet­te, hogy nem is talál­ták meg a kivonuláskor. 

A vád­irat sze­rint 2022 szep­tem­ber 18-án, haj­nal­ban, egy szi­get­szent­mik­ló­si HÉV állo­más­hoz riasz­tot­ták a men­tő­ket, mivel a pero­non egy férfi - a sér­tett - feküdt és nem tudott fel­áll­ni. A mentő kiér­ke­zé­se után az ápoló meg­pró­bál­ta fel­ál­lí­ta­ni az ekkor már más sze­mé­lyek által egy padra ülte­tett ittas sér­tet­tet, de nem járt ered­ménnyel. Ekkor az ápoló úgy dön­tött, hogy a sér­tet­tet nem szál­lít­ják be egész­ség­ügyi intéz­mény­be továb­bi vizs­gá­la­tok cél­já­ból, hanem ott­ho­ná­ba viszik.

Miu­tán a sér­tet­tet haza­szál­lí­tot­ták, közöl­ték édes­any­já­val, hogy zsib­bad a lába vala­mint nagyon fáz­nak a vég­tag­jai. Ha ezek a tüne­tei nem eny­hül­nek, hív­jon hozzá újfent men­tőt. Ezután a vád­lott és az őt szál­lí­tó men­tő­au­tó ott­ho­ná­ban hagy­ta a sértettet.

Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en a kivo­nu­lá­su­kat már úgy doku­men­tál­ta, hogy amire a HÉV állo­más­ra kiér­kez­tek az isme­ret­len­nek meg­je­lölt sze­mély már onnan eltá­vo­zott, így nem volt kit ellátniuk. 

Mivel a férfi fáj­dal­mai nem eny­hül­tek, édes­any­ja men­tőt hívott, majd kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­mű­töt­ték és mélyal­ta­tás­ba helyez­ték. Az eljá­rás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a HÉV állo­má­son tör­tént esése követ­kez­té­ben a sér­tett két csi­go­lyá­ja is eltört továb­bá gerinc­ve­lő­je is súlyo­san sérült. Ennek követ­kez­té­ben alsó test­fe­le már a HÉV állo­má­son tel­je­sen lebénult. 

Az elkö­ve­tő ápoló nem a szá­má­ra elő­írt szak­mai sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en látta el a sérült fér­fit, és sza­bály­sér­té­se alkal­mas volt a sér­tett köz­vet­len veszélyeztetésére.

Később, a műtét utáni kór­há­zi keze­lé­se során a sér­tett elhunyt, de az már nem vezet­he­tő vissza a vád­lott szak­mai szabályszegélyszegésére.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ápoló ellen.