Főoldal » Archív » Ellopta a gépkocsit, majd hónapokig abban lakott

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, több köz­ok­irat egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, egy­ben a vád­irat­ban az új bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon büntetővégzést.

A haj­lék­ta­lan vád­lott gyak­ran tar­tóz­ko­dott Esz­ter­gom belvárosában.

A ruhá­kat áru­sí­tó sér­tett 2017. júni­us 30. nap­ján dél­után, Esz­ter­gom­ban a teher­gép­ko­csi­já­val az egyik utcá­ban par­kolt, és az indí­tó­kul­csot a nyi­tott gép­jár­mű­ben hagy­va, az egyik üzlet­be hord­ta a ruhá­kat. A teher­gép­ko­csi­ban volt a for­gal­mi enge­dély és a törzs­könyv is. Eköz­ben meg­je­lent a hely­szí­nen a vád­lott, aki kihasz­nál­ta a sér­tett távol­lé­tét, beült a gép­jár­mű­be és azzal, vala­mint a ruhák­kal együtt elhaj­tott, majd az egyik buda­ka­lá­szi áru­ház par­ko­ló­já­ban par­kolt le. A vád­lott nap­köz­ben gya­lo­go­san köz­le­ke­dett, míg az éjsza­ká­kat a teher­gép­ko­csi rak­te­ré­ben töltötte.

Az elkö­ve­tőt a rend­őrök 2018. már­ci­us 14. nap­ján elfog­ták, majd a jár­mű­vet a sér­tett­nek vissza­ad­ták. A tulaj­do­nos a ruha­ne­mű­ket is vissza­kap­ta, de mivel azok hóna­po­kig műanyag zsá­kok­ban vol­tak, pené­sze­sek és koszo­sak let­tek, emi­att eladhatatlanok.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke 574.700 forint.

A férfi által elkö­ve­tett lopás egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az új bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény sze­rint ez eset­ben is helye van bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­nak, mivel a vád­lott sza­bad­lá­bon van, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, és a bün­te­tés célja tár­gya­lás nél­kül is elér­he­tő. Az ügyész­ség ezt az eljá­rá­si for­mát indít­vá­nyoz­ta, így a bíró­ság az ügy érke­zé­sét köve­tő egy hóna­pon belül hozza meg a dön­té­sét, gyor­sít­va ezzel is az eljá­rás befejezését.