Főoldal » Archív » Ellopta ivócimborája kocsiját - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki ivó­cim­bo­rá­ja autó­ját a kocs­ma elől ellopta.

A vád sze­rint a két férfi 2019 júni­u­sá­ban egy pécsi kocs­má­ban ita­lo­zott, ahova egyi­kük gép­ko­csi­já­val érkez­tek. Itt a sér­tett nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, ami­től ittas álla­pot­ba került.

A vád­lott a sér­tett álla­po­tát kihasz­nál­va a pul­ton elhe­lye­zett kul­csot magá­hoz vette, majd kiment a presszó­ból és a sér­tett autó­já­val eltávozott.

A sér­tett rövid idő eltel­té­vel ész­lel­te, hogy a kul­csa már nincs a pul­ton, ezért a presszó elé ment, azon­ban az autó­ját ekkor már nem találta.

A vád­lott a gép­ko­csi­val egy isme­rő­sé­hez ment Kom­ló­ra, itt az éjsza­kai órák­ban az autó­val köz­le­ke­dett, majd az árok­ba borult. A férfi ekkor tele­fo­non autó­men­tőt hívott, amely kihúz­ta az árok­ból a gép­ko­csit, ami után a férfi az autó­val Pécs­re távo­zott és azt Pécsett és kör­nyé­kén használta.

A férfi néhány nap eltel­té­vel a gép­ko­csi­val Vásá­ros­dom­b­óra ment, ahol azon­ban a gép­ko­csi műsza­ki okok­ból meg­állt. Az elkö­ve­tő ekkor bement egy köze­li ital­bolt­ba, ahol egy ita­lo­zó, szá­má­ra isme­ret­len sze­mély segít­sé­gét kérte. Ez a férfi meg­en­ged­te, hogy az autót javí­tá­sig házá­nak udva­rá­ban helyez­ze el.

A későb­bi­ek során a rend­őr­ség a gép­ko­csit törött álla­pot­ban az udvar­ban talál­ta meg.

A férfi cse­lek­mé­nye a lopás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.