Főoldal » Archív » Elmulasztották a segítségnyújtást - vádemelés - FOTÓKKAL

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik gép­ko­csi­val elütöt­tek egy fia­tal lányt, és ezután nem nyúj­tot­tak segít­sé­get neki. 

A két férfi 2017 októ­be­ré­ben Nagy­har­sány köz­ség­ben köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val, melyet egyi­kük veze­tett, míg a másik mel­let­te ült. A vád sze­rint a sofőr az egyik par­ko­ló­ban tola­tott, azon­ban figyel­met­len­ség­ből nem ész­lel­te az útpad­kán ülő sér­tet­tet és elütöt­te a lányt.

A lány barát­nő­je kia­bál­ni kez­dett a gép­ko­csi­ban ülők­kel, ekkor a sofőr kiszállt a gép­ko­csi­ból. A lány közöl­te vele, hogy az autó­val neki­ment barát­nő­jé­nek. Erre a férfi kine­vet­te, majd rövid szó­vál­tás után elhaj­tott tár­sá­val a helyszínről.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A két elkö­ve­tő a hely­szín­ről elhaj­tott anél­kül, hogy segít­sé­get nyúj­tott volna a bal­eset során meg­sé­rült sértettnek.

A sofőr cse­lek­mé­nye a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­nek, míg társa cse­lek­mé­nye ezen bűn­cse­lek­mény vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.