Főoldal » Az ügyészségről » Előadások a XXXI. tudományos-szakmai konferencián: a fiatalkorúak bűnözése
A csa­lá­di hát­tér, az isko­lai kör­nye­zet, a kor­társ­kap­cso­la­tok és a digi­tá­lis plat­for­mok befo­lyá­sol­ják leg­in­kább a fia­ta­lok szo­ci­a­li­zá­ci­ó­ját, így a fia­tal­ko­rú bűnö­zést is – fogal­ma­zott dr. Szücs­né dr. Kato­na Lívia ügyész az ügyész­ség XXXI. tudományos-szakmai konferenciáján.
 
Elő­adá­sá­ból kide­rült, hogy tör­té­ne­ti táv­la­tok­ban a bün­tet­he­tő­ség kor­ha­tá­ra volt a leg­ér­zé­ke­nyebb kér­dés, amely szo­ro­san össze­füg­gött az adott kor­szak gyermekfogalmával.
 
A bün­tet­he­tő­ség kez­de­té­nek meg­ha­tá­ro­zá­sa­kor leg­gya­ko­ribb az évek­ben meg­ad­ha­tó, abszo­lút kor­ha­tár; a másik, ami­kor nincs konk­rét élet­ko­ri határ, hanem a belá­tá­si, beszá­mí­tá­si vagy egyéb képes­sé­gek vizs­gá­la­ta alap­ján dől el a bün­tet­he­tő­ség kér­dé­se, míg a har­ma­dik meg­ol­dás több élet­ko­ri határt is figye­lem­be vesz, amely az élet­ko­ro­kon túl egyéb fel­té­telt is meg­ha­tá­roz. Ezt a meg­ol­dást köve­ti a hatá­lyos tör­vé­nyünk is – hang­sú­lyoz­ta dr. Szücs­né dr. Kato­na Lívia.
 
A magyar bün­te­tő­jog­ban hagyo­má­nyo­san három kor­cso­por­tot külön­böz­tet­he­tünk meg – tette hozzá az elő­adó – a gyer­mek, fia­tal és fel­nőtt korú­a­kat. A fel­nőt­tek­re vonat­ko­zik a tel­jes bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség, ehhez képest elté­rő, eny­hébb sza­bá­lyo­zás tar­to­zik a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők­re, míg a gyer­mek­ko­rú­ak­nak a tör­vény álta­lá­ban bün­tet­len­sé­get biztosít.
Kép illusztrációként fiatal fiú ül a fal mellett lehajtott fejjel bilincsben