Főoldal » Archív » Előkészítő ülésen hozott ítéletet a bíróság egy szlovák bűnbanda tagjaival szemben

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség össze­sen 84 rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és 273 rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy szlo­vák bűn­ban­da tag­jai ellen, akik szám­lá­já­ra nagy­szá­mú magyar­or­szá­gi betö­rés írha­tó.

A szlo­vák állam­pol­gá­rok­ból – 4 fér­fi­ból és egy nőből – álló bűn­ban­da tag­jai 2017. már­ci­u­sá­tól kez­dő­dő­en 2017. novem­ber 27-ig össze­sen 50 külön­bö­ző magyar­or­szá­gi hely­szín­re tör­tek be, ame­lyek zöme idő­sek ott­ho­na vagy sze­re­tet­ott­hon volt. A banda veze­tő­je inter­ne­ten nézte ki a betö­rés cél­pont­ja­it, majd kife­je­zet­ten a betö­ré­sek vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben utaz­tak a gya­nú­sí­tot­tak Magyar­or­szág­ra. Egy-egy éjsza­kai „láto­ga­tás” alkal­má­val több intéz­mény­be is betör­tek. Betö­rés­hez szük­sé­ges szer­szá­mo­kat nem hoz­tak maguk­kal, hanem azo­kat is a hely­szí­nen vagy a hely­szín köze­lé­ben lop­ták. Békés megyé­ben Békés­csa­bán, Kon­do­ro­son, Körös­la­dány­ban, Csa­ba­csű­dön és Vész­tőn tör­tek be egy gon­do­zá­si köz­pont­ba, több idő­sek ott­ho­ná­ba, ille­tő­leg egy szo­ci­á­lis és gyer­mek­jó­lé­ti intéz­mény­be. Eze­ken kívül az ország egész terü­le­tén garáz­dál­kod­tak. Az egyes hely­szí­nek­ről több­száz­ezer, néhol több­mil­li­ós fogás­sal távoz­tak. A banda három tag­ját, köz­tük a veze­tő­jét is, 2017. novem­ber 27-én Komá­rom­ban, a Duna-hídnál fog­ták el, éppen ami­kor nagy mennyi­sé­gű lopott pénz­zel Szlo­vá­ki­á­ba akar­tak távoz­ni. A bűn­ban­da két továb­bi tag­ját pedig euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Szlo­vá­ki­á­ban fog­ták el és a szlo­vák ható­sá­gok adták ki a magyar ható­sá­gok­nak.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott íté­le­tet mind az öt vád­lot­tal szem­ben, tár­gya­lást nem tar­tott. A bíró­ság a bűn­ban­da veze­tő­jét 4 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, míg továb­bi három bűn­tár­sa 3 év 4 hónap, 2 év 4 hónap és 2 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tést kap­tak. Ezen kívül a bíró­ság mind a négyü­ket 6 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág­ról és 6 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is. A bűn­ban­da női tagja 2 év bör­tön­bün­te­tést kapott, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 évre fel­füg­gesz­tet­te a bíró­ság és őt is kiuta­sí­tot­ta 5 évre.

A 2018. júli­us 01. nap­ján hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény egyik célja nem tit­kol­tan a bün­te­tő­el­já­rá­sok kor­sze­rűb­bé, idő­sze­rűb­bé és haté­ko­nyab­bá téte­le volt. Ennek érde­ké­ben beve­ze­tett új jog­in­téz­mé­nyek egyi­ke a köte­le­ző­en tar­tan­dó elő­ké­szí­tő ülés. A jog­in­téz­mény lénye­ge, hogy amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a vád­irat sze­rint elis­me­ri a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, akkor már az elő­ké­szí­tő ülé­sen befe­je­ződ­het az eljá­rás. Amennyi­ben nem merül fel két­ség a vád­lot­ti beis­me­rés önkén­tes­sé­ge és hitelt érdem­lő­sé­ge tekin­te­té­ben, a bíró­ság vég­zést hoz a vád­lott beis­me­ré­sé­nek elfo­ga­dá­sá­ról, majd a továb­bi bizo­nyí­tás mel­lő­zé­sé­vel a vád­lott val­lo­má­sa és a nyo­mo­zás során beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján íté­le­tet hoz az ügy­ben. Az új sza­bá­lyok sze­rint a bíró­ság a vád­irat kéz­be­sí­té­sé­től szá­mí­tott három hóna­pon belül meg­tart­ja az elő­ké­szí­tő ülést, így akár három hóna­pon belül jog­erő­sen befe­je­ződ­het egy-egy ügy.

A Békés Megyei Főügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő járás­bí­ró­sá­go­kon az új tör­vény hatály­ba lépé­se óta eltelt 6 hónap alatt össze­sen 80 ügy­ben került sor a vád­lot­ti beis­me­rés­re tekin­tet­tel az új Be. sza­bá­lyai sze­rin­ti gyors befe­je­zés­re, és az elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott íté­le­tek nagyobb része első­fo­kon jog­erős­sé is vált. Az így befe­je­zett ügyek jel­lem­ző­en kisebb tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek – lopás, okirat-hamisítás, garáz­da­ság, testi sér­tés, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa – miatt indul­tak, de, ahogy a szlo­vák bűn­ban­da ügye is mutat­ja, az új jog­in­téz­mény­nek a nagyobb tár­gyi súlyú és bonyo­lul­tabb, egyéb­ként hossza­dal­mas bizo­nyí­tást igény­lő ügyek­ben is helye van.