Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előkészítő ülésen ítélte a bíróság több mint 12 év fegyházra az erőszakos többszörös visszaesőt

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miat­ti vád­eme­lé­se alap­ján a Sió­fo­ki Járás­bír­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen 12 év 6 hónap fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azt a 33 éves fér­fit, aki ittas álla­pot­ban, éjjel, egy kés­sel fenye­get­ve kény­sze­rí­tett egy 15 éves lányt sze­xu­á­lis cse­lek­mény elvégzésére.

Az eljá­rás alatt letar­tóz­ta­tás­ban lévő, nemi élet sza­bad­sá­ga elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban már két alka­lom­mal elítélt vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen ugyan beis­me­rő val­lo­mást tett és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, melyet eny­hí­tő körül­mény­ként érté­kelt a bíró­ság, azon­ban a férfi erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esői minő­sé­ge miatt az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés volt. A vád­lot­tat a bíró­ság emel­lett 10 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, vala­mint az egyik koráb­bi elíté­lé­sé­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­got is megszüntette.

Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­tés miatt jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék 2019. feb­ru­ár 4-én meg­tar­tott nyil­vá­nos ülé­sén azon­ban az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét hely­ben hagy­ta, így az íté­let jog­erő­re emelkedett.