Főoldal » Archív » Előkészítő ülésen ítélték el kábítószer termesztés miatt

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a szlo­vák fér­fi­val szem­ben, aki egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen több éven keresz­tül ter­mesz­tett kábítószert.

A vád sze­rint a ter­helt mint­egy két éven keresz­tül ter­mesz­tett ott­ho­ná­ban külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket, köz­tük kan­na­biszt saját fogyasz­tás­ra. A rend­őrök 2019. feb­ru­ár 6-án a férfi és élet­tár­sa lakó­he­lyén jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog­lal­tak le.

A férfi által ter­mesz­tett kábí­tó­szer­ből élet­tár­sa rend­sze­re­sen teát főzött magá­nak, azon­ban a nő a kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­ben nem vett részt.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te, míg élet­tár­sá­val szem­ben kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tők a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság által az ügy­ben tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­ban írtak sze­rint elis­mer­ték bűnös­sé­gü­ket, és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, így a bíró­ság íté­le­tet hozott.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány sze­rint a fér­fi­val szem­ben négy év bör­tön­bün­te­tést és öt év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, míg élet­tár­sát két évre pró­bá­ra bocsátotta.

Az íté­let a nő vonat­ko­zá­sá­ban jog­erős, míg a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben a férfi és ügy­véd­je fellebbeztek.