Főoldal » Archív » Előkészítő ülésén kapott 5 év börtönt a somogyszentpáli orvvadász

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és orv­va­dá­szat bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 29 éves somogy­szent­pá­li fér­fi­vel szem­ben, aki az ille­gá­li­san tar­tott lőfegy­ve­ré­vel enge­dély nél­kül vadá­szott, de a rend­őrök tet­ten érték.

A vád­lot­tat 2015 ápri­li­sá­ban már egy­szer elítél­te a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság orv­va­dá­szat, lopás és állat­kín­zás miatt, ekkor 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést szab­tak ki vele szem­ben, melyet 2018 feb­ru­ár­já­ban töl­tött ki. A vád­lott­nak még ezt meg­elő­ző­en volt egy lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult bűn­ügye is, ami­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kapott.

Ilyen előz­mé­nyek után a lőfegy­ver meg­szer­zé­sé­re, tar­tá­sá­ra enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lott a sza­bad­láb­ra kerü­lé­se után rövid­del újra lőfegy­vert, egy pus­kát és ahhoz tar­to­zó lősze­re­ket szer­zett magá­nak, azon­ban félve a lebu­kás­tól, azt jó ideig a falu mel­let­ti nádas­ban elrejt­ve tartotta.

A vád­lott egé­szen 2018 augusz­tu­sá­ig várt, ekkor a nádas­ból a lősze­rek­kel együtt magá­hoz vette a pus­kát, majd a Balaton-felvidéki Nem­ze­ti Park keze­lé­sé­ben lévő vadász­te­rü­let­re ment, ahol az egyik magas­les­ről akart vada­kat elej­te­ni, azon­ban a hely­szín­re érke­ző rend­őrök megzavarták.

A vád­lott mene­kül­ni kez­dett az őt tet­ten­érő rend­őrök elől, a lőfegy­vert még a hely­szí­nen eldob­ta, míg a lősze­re­ket futás köz­ben hagy­ta hátra azért, hogy azo­kat a rend­őr­ség ne talál­ja meg, de nem járt siker­rel, mivel a rend­őrök a vadá­szat­hoz hasz­nált fej­lám­pát, vala­mint a pus­kát és az abba betá­ra­zott lőszert is lefoglalták.

Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság 2019. janu­ár 14-én tar­tott elő­ké­szí­tő ülést, mely a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tett és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A vád­lott beis­me­ré­sét a bíró­ság elfo­gad­ta és az ügyé­szi bün­te­tés­ki­sza­bá­si indít­vánnyal meg­egye­ző, pél­dá­san szi­go­rú bün­te­tést – 5 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést és 5 év köz­ügyek­től eltil­tást – sza­bott ki, ezért az íté­let ellen csak a véde­lem fellebbezett.