Főoldal » Archív » Előre eltervezték, hogy megölik a csecsemőt - FOTÓKKAL

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség előre kiter­velt, tizen­ne­gye­dek élet­évét be nem töl­tött sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A 49 éves vád­lott férfi és 39 éves fele­sé­ge hét közös kis­ko­rú gyer­me­kü­ket nevel­ték. Velük lakott az ekkor már 20 éves nagy­lá­nyuk is.

A férfi 2006. évtől, az akkor 10 éves lányát heti rend­sze­res­ség­gel zak­lat­ta sze­xu­á­li­san. Emel­lett passzi­vi­tá­sá­val, szü­lői köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve, jelen­tős mér­ték­ben veszé­lyez­tet­te az akkor még tizen­négy éven aluli gyer­mek értel­mi, erköl­csi és fizi­kai fej­lő­dé­sét is.

Ami­kor a lány 15 éve­sen ter­hes lett az apjá­tól és kis­lányt szült, a gyer­me­ket apa nél­kül anya­köny­vez­ték, lep­lez­ve a csa­lá­don belü­li erőszakot.

2015-ben a lány ismét teher­be esett apjá­tól. Ekkor a szü­lők és a lány közö­sen elha­tá­roz­ták, hogy a ter­hes­sé­get eltit­kol­ják, a meg­szü­le­ten­dő gyer­me­ket pedig meg­ölik. 2016 júli­u­sá­ban a lány a csa­lád ott­ho­ná­ban, apja jelen­lé­té­ben és anyja segít­sé­gé­vel egész­sé­ges lány­gyer­mek­nek adott éle­tet. A cse­cse­mőt ron­gyok­ba és taka­rók­ba cso­ma­gol­ták, majd az ágy­ne­mű­tar­tó­ba helyez­ték, azzal a szán­dék­kal, hogy később elássák.

Mivel a lány rosszul lett, ezért men­tő­vel kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni, ahol kide­rült a szü­lés ténye. A kór­ház által érte­sí­tett rend­őrök a lakás­ban meg­ta­lál­ták az akkor­ra már elha­lá­lo­zott csecsemőt.

A fér­fit és fele­sé­gét letar­tóz­tat­ták, a lány sza­bad­lá­bon védekezik.

Az ügyész­ség mind­há­rom vád­lott ellen ember­ölés miatt, az apa ellen emel­lett sze­xu­á­lis erő­szak, az anya ellen pedig kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.