Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség a pisztolyokat csempésző férfinak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki szom­ba­ton hat pisz­tolyt hozott be Szer­bi­á­ból az ország területére. 

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2018. feb­ru­ár 3-án kora este a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél lépett be az ország­ba, Szer­bia felől, egy gép­jár­mű uta­sa­ként. A gép­ko­csi­ba a gya­nú­sí­tott egy darab gyári és öt darab házi­lag készí­tett két­lö­ve­tű pisz­tolyt rej­tett el, ame­lye­ket a pénz­ügy­őrök a gép­ko­csi ellen­őr­zé­se során meg­ta­lál­tak. A házi készí­té­sű fegy­ve­rek és a gyári pisz­toly is tűz­fegy­ver­nek minő­sül­nek, vala­mint a gyári pisz­toly­ban talált három töl­tény, az elő­ze­tes ada­tok sze­rint, műkö­dő­ké­pes. A férfi a tűz­fegy­ve­rek és a lőszer beho­za­ta­lá­ra enge­déllyel nem rendelkezett. 

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél való jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben. A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az indít­vány­ról a mai napon fog dönteni.