Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a Harmat utcai emberöléssel gyanúsított férfi - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a  45 éves fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy hónap­pal ezelőtt a fővá­ros X. kerü­le­té­ben meg­ölt egy 32 éves nőt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 45 éves férfi meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2016. szep­tem­ber 18. nap­ján este és más­nap reg­gel közöt­ti idő­ben a sér­tett Buda­pest X. kerü­let, Har­mat utcai lakó­he­lyén bán­tal­maz­ta, majd meg­öl­te a 32 éves nőt, majd a bűn­cse­lek­ményt köve­tő­en kül­föld­re mene­kült.

A fér­fit az elle­ne kibo­csá­tott euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2016. októ­ber 18-án az oszt­rák ható­sá­gok átad­ták a magyar ható­ság tag­ja­i­nak.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság kez­de­mé­nye­zé­sé­re a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta az ille­té­kes bíró­sá­gon.

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti, kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után a ható­sá­gok elől kül­föld­re mene­kült, sze­mé­lyi körül­mé­nyei – lakó­he­lye, meg­él­he­té­si viszo­nyai – pedig ren­de­zet­le­nek, ezért a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye vele szem­ben jelen­leg is fenn­áll.

A gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt fel­té­te­les sza­bad­ság hatá­lya alatt, vissza­eső­ként követ­te el, erre tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is reá­lis.

Mind­ezek alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség kizá­ró­lag a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re látott lehe­tő­sé­get.

A főügyész­ség állás­pont­já­val a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság is egyet­ér­tett, a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a fenti okok alap­ján a bíró­ság is meg­ala­po­zott­nak talál­ta, ezért a gya­nú­sí­tot­tat elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te.

A vég­zés jog­erős.

A fenti ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Élet­vé­del­mi Osz­tá­lya tel­je­sí­ti.

Buda­pest, 2016. októ­ber 20.

Dr. Ibo­lya Tibor                                                                                                                         fővá­ro­si főügyész

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye