Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a Népszínház utcai késelés másik fiatalkorú gyanúsítottja is

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 16 éves fiút, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy másik fia­tal­ko­rú tár­sá­val együtt a napok­ban egy fővá­ro­si vil­la­mos­meg­ál­ló­ban három másik fia­talt bántalmazott. 

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint 2016. novem­ber 12-én éjsza­ka a 16 éves gya­nú­sí­tott, vala­mint szin­tén 16 éves társa egy VIII. kerü­let, Nép­szín­ház utcai vil­la­mos­meg­ál­ló­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a fia­tal tár­sa­ság­gal, ami bán­tal­ma­zá­sig fajult.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben az egyik sér­tett áll­kap­csa eltört, a másik két sér­tett szúrt sérü­lé­se­ket szenvedett.

A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a kerü­le­ti ügyész­ség három rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, illet­ve annak kísér­le­te meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta. A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az ügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve a gya­nú­sí­tot­tat a mai napon elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

A vég­zés nem jogerős.

A gya­nú­sí­tott fia­tal­ko­rú tár­sát szin­tén ügyé­szi indít­vány­ra a bíró­ság két nap­pal ezelőtt, 2016. novem­ber 15-én helyez­te elő­ze­tes letartóztatásba.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság VIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga teljesíti.