Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a fiatalkorú rabló

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság elren­del­te annak a 15 éves fiú­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki az elmúlt héten pén­te­ken kora este egy gye­re­ket rabolt ki Sajóhídvégen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő az utcán szó­lí­tot­ta meg a Bőcs irá­nyá­ba hala­dó gyer­mek­ko­rú sér­tet­tet, akit vere­ke­dés­re hívott fel, majd meg­ra­gad­ta és a köze­li épü­let felé húzta, miköz­ben egy alka­lom­mal ököl­lel állon ütöt­te. A sér­tett az ütés­től meg­szé­dült, a föld­re esett és elej­tet­te a kezé­ben lévő bluetooth-os hang­szó­rót. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a föl­dön fekvő sér­tett puló­ve­ré­nek zse­bé­ből eltu­laj­do­ní­tott 500 forint kész­pénzt, majd ezután a föld­ről fel­ál­ló sér­tet­tet fel­szó­lí­tot­ta, hogy vegye le a cipő­it és adja át neki, mert ha nem, szét­ve­ri a fejét. Végül azon­ban erre már nem került sor, mert a sér­tett­nek sike­rült elme­ne­kül­nie. A meg­tá­ma­dott fiú által a hely­szí­nen a föl­dön hát­ra­ha­gyott 7500 forint érté­kű hang­szó­rót a gya­nú­sí­tott magá­val vitte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán zúzó­dás­sal járó, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott elkö­ve­tő ese­té­ben – aki cse­lek­mé­nyét egy másik elle­ne folyó bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el – a bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy fenn­áll a szö­kés, a bűn­is­mét­lés és bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért egy hónap­ra elren­del­te elő­ze­tes letartóztatását.