Főoldal » Archív » Előzetesbe került a „varázsdohányt”a Józsefvárosban rendszeresen értékesítő, a héten elfogott férfi

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zá­si bíró­nál annak a 23 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint józsef­vá­ro­si ott­ho­ná­ban „varázs­do­hány” nevű új pszi­cho­ak­tív anya­got állí­tott elő, azt por­ci­óz­ta és a kör­nyé­ken rend­sze­re­sen értékesítette.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a „varázs­do­hánnyal” keres­ke­dést egy okta­tá­si intéz­mény köze­lé­ben, vala­mint fia­tal­ko­rú­ak részé­re is foly­tat­ta, így ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő minő­sí­tett eset elkö­ve­té­sé­ért felelhet.

A nyo­mo­zá­si bíró a gya­nú­sí­tot­tat szökés-elrejtőzés, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel egy hónap­ra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A vég­zés nem jogerős.